PlatónAntické Řecko

*427 – †347 př.n.l., řecký filozof, zakladatel objektivního idealismu. V Athénách založil kolem roku 387 př.n.l. filozofickou školu (Akademii), žák Sokratův, učitel Aristotelův. Platónovo filozofické učení obsahuje prvky pythagorejské, otecké, herakleitovské, eleatské a sofistické, je syntézou racionalismu a mystiky. Za pravé bytí považoval Platón svět idejí, tj. racionálních podstat, ve skutečnosti ovšem hypostazovaných obecných pojmů. Jedinečné věci jsou pouze odlesky idejí. Pravou skutečnost nelze uchopit smysly, nýbrž jen poznáním rozumovým. Duše uvězněná ve smrtelném těle se rozpomíná na svět idejí, v němž dříve přebývala. Ideální strukturu společnosti popsal Platón v Ústavě, stát řídí filozofové, chrání ho strážci (vojáci), jen třídě výrobců, jež je vyloučena z řízení společnosti, je povoleno soukromé vlastnictví a rodina. V realističtějších Zákonech doporučoval Platón zajistit výrobu otroky a cizinci. V dějinách filozofie měl Platón velký a trvalý vliv, zejména na všechny historické formy idealistické filozofie. Zkoumáním povahy pojmů přispěl k rozvoji dialektiky i logiky. Je považován za autora asi 30 filozofických spisů, například Obrana Sokrata, Parmenidés, Symposion, Timaios, Faidon, Faidros, Theatétos, Politikos, Sofistés, psaných většinou ve formě filozofických dialogů, v nichž vystupuje jako hlavní mluvčí Sokrates.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 11. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: accademia, alétheia, alexandrijská škola, Ambrosius Theodosius Macrobius, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius, Antiochos, Antisthenés, arabská filozofie, Aristoklés, Aristotelés ze Stageiry, Aristoxenos z Tarentu, Athény, Atlantida, Choumnos Nicephoros, Damasehios, dialektická logika, dialektika, dialog, duch, Edmund Husserl, emanace, epistolografie, Erós, fenomén, filozofie, filozofie práva, František Novotný, geografický determinismus, gnóze, Gustav Zába, idea, Jan Evangelista Kosina, Jan Kvíčala, jednota, jednota a boj protikladů, Josef Král, kalokagathia, Kritiás, látka a tvar, Marsilius Ficinus, materialismus, méden agan, mimesis, neurofyziologie, noumenon, novoplatonismus, nús, objektivní idea, objektivní idealismus, Olympiodoros Mladší, optimismus a pesimismus, orfismus, patriarchát, Plato, platonismus, plnější bytí, Porfyrios z Tyru, psychofyzický problém, řecká literatura antická, rozmanitost, sedmero mudrců, Sigmund Freud, Sokrates, Speusippos z Athén, stoicheion, středověká filozofie, symbol, teleologie, to theion, Tommaso Campanella, Trasymachos z Chalkedónu, triáda, tvorba, účinek, univerzália, věčnost, vědění, vědomí, vitalismus, vůle, Władysław Witwicki, Xenokrates z Chalkedonu, zdání.

Reklama: