Licence příloh


Encyklopedie CoJeCo respektuje autorská práva a zdržuje se jakéhokoliv vědomého porušování autorského zákona a etických pravidel při používání obrazových materiálů, zvukových nahrávek nebo videopříloh. Pro hlavní zdroje příloh, používané na CoJeCo, naleznete v následujících odstavcích příslušné formulace (podstatné výňatky z licenčních ujednání) o licencování v originální formulaci a v původním jazyce zdroje.
 

Všechna práva vyhrazena – ©

Tato díla jsou chráněna Autorským zákonem a příslušnými mezinárodními úmluvami. K jejich použití jsme zakoupili od autora nebo zprostředkovaně od zastupující agentury licenci na základě příslušné licenční smlouvy.
 

Creative Commons Attribution-ShareAlike

CC BY-SA

You are free to:
Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
 

Depositphotos

V rámci nákupu licence na základě licenční smlouvy uděluje Depositphotos nevýhradní, trvalou, celosvětovou, nepřevoditelnou a nesublicencovatelnou licenci k používání a úpravám souboru neomezeným počtem opakování, zcela nebo zčásti, při vytváření položky v rozsahu povoleného použití. Na tyto přílohy jsme zakoupili licenci na základě licenční smlouvy.
 

ESA

Most images have been released publicly from ESA. You may use ESA images or videos for educational or informational purposes. The publicly released ESA images may be reproduced without fee, on the following conditions:

 

Europeana

Europeana, Europe's digital library, museum and archive, belongs to the public and must represent the public interest. The Public Domain is the material from which society derives knowledge and fashions new cultural works. Having a healthy and thriving Public Domain is essential to the social and economic well-being of society. Digitisation of Public Domain content does not create new rights over it: works that are in the Public Domain in analogue form continue to be in the Public Domain once they have been digitised.
 

NASA

NASA content – images, audio, video, and computer files used in the rendition of 3-dimensional models, such as texture maps and polygon data in any format – generally are not copyrighted. You may use this material for educational or informational purposes, including photo collections, textbooks, public exhibits, computer graphical simulations and Internet Web pages. This general permission extends to personal Web pages.

News outlets, schools, and text-book authors may use NASA content without needing explicit permission. NASA content used in a factual manner that does not imply endorsement may be used without needing explicit permission. NASA should be acknowledged as the source of the material.
 

Pixabay

Our license empowers creators and protects our community. We want to keep it as simple as possible. Here is an overview of what Pixabay content can and can't be used for.

What is allowed?
All content on Pixabay can be used for free for commercial and noncommercial use across print and digital, except in the cases mentioned in "What is not allowed". Attribution is not required. Giving credit to the contributor or Pixabay is not necessary but is always appreciated by our community.
You can make modifications to content from Pixabay. What is not allowed? This section only applies to image users and not to the appropriate image authors.

What is not allowed?
Don't redistribute or sell someone else's Pixabay images or videos on other stock or wallpaper platforms. Don't sell unaltered copies of an image. e.g. sell an exact copy of a stock photo as a poster, print or on a physical product.  Don't portray identifiable people in a bad light or in a way that is offensive. 
 

Profimedia

Právo Snímky užít je omezeno na právo pořizovat rozmnoženiny Snímků a jejich zpřístupňování veřejnosti v internetových projektech vydávaných Vydavatelem v redakčním kontextu. Licence k užití Snímků, která je Vydavateli poskytnuta, je nevýhradní a jednorázová, tzn., že přijetím Snímku získává Vydavatel Licenci na jednorázové použití Snímku v internetových projektech vydávaných Vydavatelem, a to pouze způsobem vymezeným ve Smlouvě. Tento klíčový výňatek z licenční smlouvy popisuje zakoupenou licenci na základě licenční smlouvy.
 

Shutterstock

Uděluje nevýhradní, nepřenosné právo používat, upravovat (s výjimkou případů, kdy je to  výslovně zakázáno) a reprodukovat vizuální obsah na celém světě, navždy, jak výslovně povoluje příslušná licence a na základě omezení zde uvedených. K použití obrazových příloh jsme zakoupili licenci na základě příslušné licenční smlouvy.

Smithsonian Institution

Content with Creative Commons Zero

Content marked with the Creative Commons Zero icon CC-0 is made available under the Creative Commons Zero (CC0) license. This Content is not protected by copyright and may be used for commercial and noncommercial purposes without fee or copyright restriction; however, the CC-0 icon pertains only to the copyright status of the Content. The Smithsonian does not guarantee that all Content marked with the CC-0 icon is free from rights other than copyright, including rights held by third parties, or that use of such Content might not be subject to other laws, such as rights of publicity or privacy. 

You may use Content marked with the CC-0 icon for commercial purposes without further permission from the Smithsonian. The Smithsonian does not guarantee that all Content marked with the CC-0 icon is free from rights held by third parties. While you do not need the Smithsonian’s permission to use this Content, you are responsible for obtaining any third-party permissions that may be required for your use. For example, a third party may claim rights in the Content such as trademark, privacy, or publicity rights. You are fully responsible for your own lawful use of these materials and for not infringing on the rights of third parties.
 

Unsplash

All photos published on Unsplash can be used for free. You can use them for commercial and noncommercial purposes. You do not need to ask permission from or provide credit to the photographer or Unsplash, although it is appreciated when possible.

More precisely, Unsplash grants you an irrevocable, nonexclusive, worldwide copyright license to download, copy, modify, distribute, perform, and use photos from Unsplash for free, including for commercial purposes, without permission from or attributing the photographer or Unsplash. This license does not include the right to compile photos from Unsplash to replicate a similar or competing service.
 

Volná díla

Všechna díla, jejichž majetková autorská práva nejsou chráněna. Volné autorské dílo může každý volně využívat, pouze si nesmí osobovat autorství díla, využitím se nesmí snižovat hodnota díla a musí být uveden autor (je-li znám a je-li to obvyklé).