scholastikaFilozofie
Školská filozofie – středověké učení, které filozofickými prostředky vykládalo a obhajovalo církevní dogmata a náboženský světový názor. Písmo svaté, výroky církevních autorit a ideje antické filozofie (Platón, Aristoteles), přizpůsobené daným cílům, byly základem pro scholastické filozofování. Spor o universalia (o povahu obecných pojmů, jejich reálnost) zaujímal ve středověké scholastice důležité místo. Scholastika prošla třemi obdobími: ranou (9.–13. století) charakterizuje převládající neoplatonismus (Johannes Scottus Eriugena, Anselm z Canterbury, Averroes, Avicenna, Maimonides); ve vrcholné nebo „klasické“ scholastice (14.–15. století ) převažuje „křesfanský aristotelismus“ (Albert Veliký, Tomáš Akvinský); pozdní scholastiky odráží ve sporech mezi katolickými a protestantskými teology boj katolické církve proti reformaci. Později vliv scholastiky upadá v souvislosti s vývojem pokrokového buržoazního myšlení (Descartes, Hobbes, Locke, Kant, Hegel). – V 19. a 20. století dochází k oživování scholastiky, která tvoří východisko různých směrů katolické filozofie a teologie (tomismus, platónsko-augustiniánská škola, františkánská škola) a z části teologie protestantismu (oživování učení P. Melanchthona).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: a priori, accademia, Adelard z Bathu, Adolf Dyroff, afekce, aktualizace, Alexander Halensis, analogie bytí, Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius, Antonio Alzate y Ramirez, antropocentrismus, aristotelismus, ars antiqua, causa efficiens, causa sui, cogito, ergo sum, Collége de France, energeia, ens, Erhard Weigel, essentia-existentia, existence, Félix Varela y Morales, formální logika, Francisco Suárez, Gabriel Wagner, Gerrard Winstanley, Giordano Bruno, Guillaume de Champeaux, Guillaume de Conches, Izák Caban, Jan ze Salisbury, Johannes Scottus Eriugena, kvalita, materialismus, natura naturans, Pavel Žídek, Petrus Lombardus, Pierre Gassendi, Porfyrios z Tyru, reflexe, renesance, Robert Grosseteste, rozpor, substance, Svatý Augustin, talmudismus, teologie a filozofie, Tommaso Campanella, transcendentální, univerzália, věčnost, William Occam.

Reklama: