ByzancStáty / Středověk

Byzantská říše, východořímská říše – státní útvar, který vznikl koncem 4. století po rozdělení římské říše v její východní části, jež díky hospodářské vyspělosti dokázala odolat útokům barbarských národů. Jejím centrem byl Konstantinopol (Cařihrad). Byzantskou říši charakterizují tři základní prvky: 1) uchování římské státní správní organizace (včetně římského práva), 2) řecká kultura a 3) křesťanská církev v její speciální „ortodoxní“ (pravoslavné) podobě. Byzanc byla absolutní monarchií v čele s císařem, jehož vláda měla teokratický charakter (byl považován za pozemského zástupce Kristova), a s centralizovanou byrokratickou správou. Feudální vztahy se utvářely postupně a vzhledem k silné úloze centralizované státní moci i dlouhotrvající existenci početné vrstvy svobodných rolníků nabyly specifické podoby, v mnohém odlišné od poměrů v západní Evropě.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aksum, Aleppo, antika, Arberešské knížectví, Asparuch, Bagratovci, Béla III., Benátská republika, Bohumila Zástěrová, Boris I., Bosna, Bulhaři, bulharské říše, byzantské výtvarné umění, Černá Hora, Chorvatsko, císařství, Dobrudža, Ekloga, epirský despotát, franská říše, Grado, Gruzie, hésychasmus, ikonoklasmus, Istrijský poloostrov, Jeruzalém, Kalojan, Karel I. Veliký, Komnénovci, křížové výpravy, latinské císařství, makedonská dynastie, Malta, Maurikios, Nikajské císařství, Nikéforos II.Fókas, Nikéforos III. Botaneiatés, Plútarchos z Chairóneie, předrománské výtvarné umění, Řecko, římská říše, rumunské výtvarné umění, Sardinie, Skadar, Skopje, Smolensk, Split, Srem, Štěpán Dušan, středověk, svaz sedmi kmenů, Symeon I., Theoderich I. Veliký, Theodosius III., turkický kaganát, Úžiny, Vandalové, Velká Arménie, východořímská říše.