římské právoPrávní řád římské říše. Vyvíjelo se od 8. století př.n.l. z archaického a formalistického jádra (ius civile Romanorum), v 5. století př.n.l. bylo formulováno v Zákonech dvanácti desek (Leges duodecim tabularum). Prudký hospodářský rozmach Říma od 4. století př.n.l. vedl k postupnému prolamování tuhých zásad civilního práva: činností soudních magistrátů, zvláště městského praetora, jakožto fakticky právotvorných činitelů vznikalo nové, pružné právo odpovídající měnícím se hospodářským a společenským podmínkám doby (ius honorarium). Mezitím se však rozvíjely i styky (zejména obchodní) Říma s ostatními národy, žijícími kolem Středozemního moře z nichž se rodilo neformální majetkové právo, společné Římanům i cizincům (ius gentium). Tyto tři právní vrstvy se ještě za republiky vzájemně prolínaly, ovlivňovaly a sbližovaly, aniž se však sloučily, k nim pak přistupovalo nové právo, vytvořené za císařství (ius extraordinarium). Formálními prameny římského práva byly kromě práva zvykového nejprve zákony (leges), později usnesení senátu (senatus consulta), vyhlášky magistrátů (edicta magistratuum), za císařství císařova rozhodnutí (constitutiones principum), spisy významných právníků a posléze Corpus iuris civilis. Hlavní význam římského práva tkví v neobyčejně důkladném propracování tzv. práva soukromého (ius privatum), především vyčerpávající úpravou instituce soukromého vlastnictví a základních druhů smluv. Zatímco tzv. veřejné právo (ius publicum), jemuž římští právníci věnovali mnohem menší pozornost, zaniklo spolu s pádem římské říše, celá oblast římského práva týkající se soukromoprávní sféry znovu ožila po objevení Digest, součásti Corpus iuris civilis. Ve 12. až 16. století docházelo v Evropě k recepci římského práva, od 16. století pěstovali římské právo humanisté, později silně ovlivnila další studia římského práva německá škola historicko-právní. V 19. století vypracovali němečtí pandektisté logicky patrně nejdokonalejší soustavu soukromého práva.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Brněnská právní kniha, Byzanc.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: