římská říšeAntický Řím

Antický stát ve Středomoří. Původně republika, později císařství. – Na území Itálie doloženo paleolitické i neolitické osídlení. V době bronzové se na severu rozvíjela v 2. tisíciletí př.n.l. terramarní kultura. Na začátku železné doby (asi 900–700) existovala v severní Itálii villanovská kultura, za jejíhož nositele je pokládáno indoevropské obyvatelstvo, z něhož vzešly italické kmeny. Staršího původu byli na severozápadě Itálie Ligurové, na severovýchodě Venetové, na jihovýchodě Japygové, na ostrovech Santové, Korsové a Sikani. Z Italiků sídlili na západě Faliskové a Latinové, v oblasti Apenin Umbrové, Sabinové, Aequové aj., na jihu Samnité, Oskové, Lukáni a Bruttiové a na Sicílii Sikelové. Kromě toho byli v severozápadní Itálii usazeni Etruskové, v jižní Itálii a na Sicílii Řekové a v západní Sicilii Kartagiňané. – V 8.–6. století př.n.l. hráli významnou úlohu v dějinách Itálie Etruskové, kteří (v 6. století) ovládli severní Itálii až k podhůří Alp a značnou část Latia (včetně Říma) i Kampánie (s centrem v Kapui). Na sklonku 6. století př.n.l. ztratili však Etruskové Latium a v 5. století př.n.l. je z Kampánie a z pádské nížiny vytlačili Keltové. – O raném období dějin Říma je málo spolehlivých zpráv. Několik osad na římských pahorcích se sloučilo nejspíše až na počátku 6. století př.n.l. v jeden celek. Pozdější tradice kladla založení Říma k roku 753 př.n.l. V tzv. době královské existovalo v Římě kmenové zřízení (tribus, kurie, rody). – Po vypuzení Etrusků nastolena republika, která díky své vojenské síle a státnímu zřízení postupně ovládla Itálii a svedla vítězný boj o hegemonii ve Středomoří s Kartágem a s helénistickými státy. Ovládnutí ohromných území mělo velký význam pro další sjednocení a rozšíření antické kultury a techniky; vedlo však k nahrazení oligarchie senátu principálem a dále k postupnému rozpadu říše na přirozené ekonomické celky. Hospodářský a politický úpadek ve 3. století si vynutil zřízení dominátu, provázené řadou hospodářských a správních reforem, militarizací a náboženskou reformou (přijetí křesťanství jako státního náboženství). Nájezdy zejména germánských kmenů způsobily zánik římské říše v její západní (latinské) oblasti, zatímco ve východní (řecké) oblasti přežila římská říše jako říše byzantská.Datum vytvoření: 24. 3. 2021
Datum aktualizace: 1. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: antická filozofie, Arábie, Belgie, Burgundi, Byzanc, Damašek, Dioklecián, dominát, gladiátoři, helénismus, Iberové, Justinián I. Veliký, Kolchida, křesťanství, latinský jazyk, limes, nobilita, otrokářská společnost, plebejové, Poitou, principát, římské číslice, Sardinie, senátoři, tetrarchie, Vanniovo království.