KeltovéStarověk / Etnografie

Galové (latinsky Galli) – skupina indoevropských kmenů. Jejich počátky se hledají v mladobronzových kulturách popelnicových polí mezi Čechami a severovýchodní Francií (nebo i v předchozí mohylové kultuře). V halštatském období bylo krystalizačním jádrem keltského světa území severozápadně od Alp, kde docházelo k úzkým obchodním kontaktům vyšších vrstev s Itálií (s Etrusky) a řeckou Massilií a kde se vytvářel i svébytný laténský styl (šperky). Odtud vycházela na zlomu 5. a 4. století př.n.l. historicky doložená expanze keltských skupin (prvotní rozšíření keltských kmenů do Španělska a na britské ostrovy proběhlo již dříve), způsobená snad relativním přelidněním. Ve 4.–3. století př.n.l. Keltové postupně ovládli Itálii, pronikli do karpatské kotliny a na Balkánský poloostrov. Část se jich usadila v Malé Asii (Galatie). Po omezení moci se Keltové soustředili ve střední Evropě (Bojohemum), což dokládají kostrové hroby, sídliště, kultovní místa a od poloviny 2. století př.n.l. oppida, zárodky měst. V 1. století př.n.l. se dostali ve Francii a jižně od Dunaje pod římskou nadvládu, pod níž se uchylovali před náporem germánských kmenů. Nejdéle se udrželi na britských ostrovech (renesance umění od 7. století). Jejich potomci jsou v Bretani, Walesu, Skotsku a Irsku, někde si zachovali svůj jazyk. Stali se důležitou složkou při vzniku některých národností, zvláště francouzské a anglické. Keltové vytvořili vyspělou laténskou kulturu (La Téne) na základě rozvinuté metalurgie železa, v zemědělství užívali železnou radlici a rotační mlýnky na obilí, v hrnčířství rychlý kruh, v uměleckém řemesle mimo jiné email, sklo, sapropelit. Mnohé se stalo trvalým dědictvím v dalším vývoji. Keltové svým hospodářstvím, kulturou a diferencovanou společností (aristokratická vrstva, kněží – druidové, bojovníci) stáli na prahu třídní společnosti. V důsledku etnických pohybů ve střední Evropě a zejména expanze římské říše byl na evropském kontinentu přerušen samostatný vývoj keltských kmenů, které se romanizovaly. Svou kulturní svébytnost a nezávislost si Keltové uhájili pouze v dnešním Irsku a ve Walesu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: aitólský spolek, Alsace, antické výtvarné umění, Arvernové, Bibracte, Bourgogne, Britannia, Česká republika, Dákové, Etruskové, Flandry, Friuli, Goidelové, Gordion, halštatské období, helénistické výtvarné umění, Helvetia, Irsko, Island, Joseph Déchelette, Keltiberové, Kraňsko, laténské období, mohylová halštatská kultura, Moldavsko, Německo, oppidum, otka, Portugalci, Porýní, pravěké umění, Provence, Rakousko, římská říše, sapropelit, Sequanové, skalp, vates, Velká Británie, Vídeň, Wales.

Reklama: