Jeruzalém

MapaMěsta a obce

Arababsky al-Kuds, hebrejsky Jerušalajim – město v Izraeli; 971 800 obyvatel (2022). Průmysl farmaceutický, obuvnický, kožedělný, elektrotechnický, strojařský, sklářský, tabákový, polygrafický, brusírny diamantů. Turistický ruch. Dopravní křižovatka. Staré město s úzkými uličkami je obehnáno vysokou zdí z 16. století. – Jeruzalém založen ve starověku, zmiňován v egyptských textech asi od roku 1850 př.n.l., v amarnských textech (1360 př.n.l.) označení Urusalimmu. V 10. století př.n.l. za krále Davida dobyt Izraelity a stal se hlavním městem Judsko-izraelského království. V roce 597 př.n.l. dobyt Nabukadnesarem II, srovnán se zemí a téměř vylidněn (586 př.n.l. obyvatelstvo odvedeno, tzv. babylónské zajetí). Chrám a opevnění obnoveny ve 3. století př.n.l. za vlády Seleukovců (Antiochos III. Veliký ); středisko povstání Makabejských a pak judského státu (2.–1. st. př.n.l.), nově vybudován Herodesem I. Velikým (2. polovina 1. století př.n.l.). Od roku 6 n.l. hlavní město římské provincie Judea (Hierosolyma). Centrum protiřímského odporu za židovské války v letech 66–70 n.l. (po její porážce dal císař Titus zbořit chrám) a povstání Bar Kochby (132–135). Po jeho porážce Židé znovu vyhnáni z Jeruzaléma, města přejmenováno na Aelia Capitolina. Od konce 4. století do začátku 7. století obyvatelstvo křesťanské (součást Byzance); v letech 614–628 perská okupace, roku 637 Jeruzalém dobyt chalífou Omarem a přejmenován (al-Kuds), obyvatestvo islamizováno. V letech 1099–1187 a 1229–1244 obsazeno křižáky (hlavní město Jeruzalémského království); v roce 1244 znovu dobyt muslimy, součást arababských států do roku 1517, kdy byl dobyt Turky. V letech 1517-1917 hlavní město vilájetu v rámci osmanské říše, od roku 1920 hlavní město mandátního území Palestina. Po ukončení britského mandátu prohlášen v roce 1947 OSN za mezinárodní území. Od roku 1949 rozdělen na dva sektory, západní izraelský a východní jordánský; v roce 1950 prohlásil Izrael, v rozporu s usnesením OSN, západní část Jeruzalému svým hlavním městem. Po izraelské agresi roku 1967 jordánská část okupována a v roce 1980 přenesla izraelská vláda statut hlavní město protiprávně na celý Jeruzalém. – Jeruzalém pokládají za posvátné město všechna tři hlavní monoteistická náboženství: judaismus (Šalomounův chrám, resp. zeď nářků, která jediná zůstala zachována), křesťanství (chrám božího hrobu z 12. století) a islám (mešita Kubat as Sachra ze 7. století, známá jako Omarova mešita; Jeruzalém je údajným místem Muhammadova nanebevstoupení).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Charles Robert Ashbee, Jebus, Johanité, Jozafat, Nabukadnesar II., Nehemiáš, Palestina, Roboám, Šalomounův chrám, Siloe, Sión, synagóga, židovská válka.
Reklama: