Palestina[Palestýna], historické území v Přední Asii mezi Středozemním, Mrtvým a Rudým mořem. Byla původně osídlena semitskými kmeny, Kananejci. Ve 13. století př.n.l. invaze dalších semitských kmenů, Izraelitů. Ve 12. století př.n.l. vpád mořských národů. Na území Palestiny se usadili mimo jiné Pelištejci (hebrejsky Pelištim), kteří dali jméno celému území. Na přelomu 11. a 10. století př.n.l. vzniklo Judsko-izraelské království s hlavním městem Jeruzalémem, které se už na sklonku 10. století př.n.l. rozpadlo na Izraelské a Judské království. Izraelské království podlehlo v 8. století př.n.l. Asyřanům a Judské v 6. století př.n.l. Babylóňanům. Ve 4. století př.n.l přešla Palestina pod vliv egyptských Ptolemaiovců a po nich Seleukovců. Povstání pod vedením Makabejských roku 167 př.n.l. vedlo k vytvoření samostatného státu který se dostal v 1. století př.n.l. pod nadvládu Říma, po židovské válce (70 n.l. dobyt Jeruzalém) a po neúspěšném povstání v letech 132–135 Palestina přestala být centrem Židů (diaspora). V letech 637–1517 byla Palestina pod nadvládou Arabů (mimo období království jeruzalémského v letech 1099–1187). V období let 1517–1917 ovládli Palestinu Turci. Po 1. světové válce se stala Palestina mandátním územím Velké Británie. Rozhodnutím OSN ze dne 29.11.1947 měla být Palestina rozdělena na dva samostatné státy: arabský a židovský. Období od tohoto rozhodnutí je v Palestině poznamenáno dlouhotrvajícími spory mezi židovským a arabským etnikem, bohužel často přerůstajícími do ozbrojených konfliktů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amr ibn al-Ás, Burgundsko, diaspora, Efraim, egyptsko-turecká válka 1831-33, Fátimovci, foiničtina, Galilea, Izrael, Jozue, Judsko-izraelské království, Kanaán, Madian, Muhammad Alí, oltář, raně křesťanské výtvarné umění, turkopolové, William Flinders Petrie.

Reklama: