pravoslavíNáboženství
Jeden ze tří základních směrů v křesťanství (spolu s katolicismem a protestantismem), který se začal utvářet jako jedna z jeho větví po rozdělení římské říše v roce 395 a definitivně se zformoval po rozdělení (rozkolu) církví v roce 1054. Rozšířilo se zejména ve východní Evropě a na Blízkém východě. Jako dominující náboženství byzantské říše bylo ovlivňováno jejím historickým vývojem, což se odrazilo ve věrouce i organizaci pravoslavné církve. Podstata pravoslavné věrouky je shrnuta ve vyznání víry, které roku 325 potvrdil nicejský a v roce 381 cařihradský církevní koncil. Základ učení pravoslaví tvoří Bible a náboženská tradice, vycházející z uznávání trojjediného boha, stvořitele a vládce světa, posmrtného života a odplaty Ježíše Krista jako vykupitele lidstva zatíženého dědičným hříchem. Církev je zprostředkovatelem mezi bohem a lidmi, ústřední místo v pravoslaví zaujímá sedm křesťanských svátostí. Význaná role se připisuje církevním svátkům a postům. Pravoslaví odmítá řadu katolických dogmat (o původu tzv. třetí božské osoby, svatého Ducha, od boha i syna, o neposkvrněném početí Panny Marie, o očistci) i církevních praktik (celibát pro nižší klérus, prodej odpustků). V důsledku centralizovanosti a užšího podřízení státní moci (hlavou byzantské pravoslavné církve byl původně byzantský císař, později jednotliví patriarchové, představitelé samostatních autokefálních církví) i menší teologické autoritativnosti nezískalo pravoslaví tak vyhraněný politický a ideologický vliv jako západní křesťanství. Postupně bylo utvořeno 15 autokefálních církví (konstantinopolská, alexandrijská, antiochejská, jeruzalémská, ruská, gruzínská, srbská, rumunská, bulharská, kyperská, řecká, albánská, polská, československá, americká), které jsou vázány jednotným dogmatem a kánony prvních sedmi ekumenických koncilů. Bez ohledu na rozdíly v církevních zásadách udržují pravoslavné církve vzájemné kontakty, zúčastňují se na ekumenickém hnutí, na tzv. celopravoslavných poradách od roku 1961 a připravují všeobecné pravoslavné koncily. Největší pravoslavnou církví je ruská pravoslavná církev.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: biskup, Burjati, Byzanc, Gruzínská pravoslavná církev, katolicismus, Kirillobelozerský klášter, kostel, liturgie, monastýr, psychologie náboženství, řeckokatolická církev, Tataři, tradice posvátná.