BibleLiteratura / Náboženství

[Řecky Biblia, knihy] soubor kanonizovaných (svatých) knih židovského a křesťanského náboženství, který se člení na Starý a Nový zákon. Starý zákon, psaný převážně hebrejsky (některé části aramejsky), vznikal postupně od 14. století př.n.l. do 4. století př.n.l., v soubor byl uspořádán koncem 1. století n.l. a kanonizován. Existuje též v překladu aramejském (targúmy), syrském, řeckém (Septuaginta), latinském (Vulgáta) a v řadě překladů dalších (český překlad Kralická bible, Lutherův německý překlad). Tvoří jej Pět knih Mojžíšových (Pentateuch), tj. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, prorocké knihy (Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, 12 proroků) a další knihy (Žalmy, Přísloví, Kazatel, Job, Píseň písní). Křesťanství a judaismus jej považují za text svatý, inspirovaný Bohem. Jsou jedním z pramenů pro dějiny starověkého Předního východu a zvláště pro dějiny náboženství. Nový zákon je soubor 27 knih vzniklých v průběhu 1. století n.l., mnohdy na základě aramejsko-židovské tradice. V kánon byl sestaven v průběhu 2.–4. století, nejstarší podoba je psána řecky. Obsahuje 4 evangelia, skutky apoštolské, listy a apokalyptický spis Zjevení svatému Janovi. Zachycuje Kristův život a dějiny prvních křesťanských obcí. Některé křesťanské církve Nový zákon věroučně nadřazují nad Starý zákon a považují jej za hlavní náboženskou autoritu. Obsahem Bible je zvěst o jediném Bohu, který stvořil svět, přislíbil lidem odpuštění hříchu a spasení, povolal svůj zvláštní lid, vyváděl ho z otroctví a ze zajetí, ke všem lidem se sklonil v Ježíši Kristu, který se má stát spasitelem lidí.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Abrahám, Adam a Eva, adamský pád, adventisté, ambona, anglikánská chrámová hudba, apokryfy, apoštolové, aramejský jazyk, azbukovniky, Bible kralická, ebionité, Exodus, František Žilka, Gabriel, Genezaretské jezero, Goliáš, Hendrick Terbrugghen, holandské malířství, Ivančice, Jan Amos Komenský, Jeroboám I., Jeroboám II., Jozue, Jur Tesák Mošovský, katolicismus, Kazatel, Lars Anderson, Malachiáš, mamon, Martin Luther, Metuzalém, Mojžíš, Philip Toynbee, Píseň písní, písmák, pravoslaví, pseudoepigrafy, Šavuot, Sinaj, syrská literatura starověká, talmudismus, text kanonický, textura, Tkadleček, tübingenská škola, Vulgáta, Wales.