Ježíš KristusBiografie / Náboženství

*7–1 př. n.l. – †30–33 n.l., hebrejsky Ješu či Jozue, řecky Iésus; přídomek z řeckého Christos, pomazaný, Ježíš z Nazaretu, Ježíš Nazorejský – zakladatel křesťanství; ústřední postava Nového zákona (evangelií) a křesťanského náboženství, Syn Boží zrozený z Panny Marie a vykupující mučednickou smrtí na kříži prvotní hřích lidstva. Podle líčení evangelií se Ježíš Kristus narodil za vlády císaře Augusta v Betlémě v Judeji, mládí prožil u svých rodičů (tesaře Josefa a jeho ženy Marie, též bohorodička či Panna Maria) v galilejském Nazaretu. Když dospěl, přiklonil se k hnutí Jana Křtitele (baptisté); od svého 30. roku kázal Židům v Palestině nové učení založené na judaismu, avšak s mnoha novými prvky. Židovské obyvatelstvo v něm spatřovalo Mesiáše (Christos, pomazaný), který je zbaví nadvlády Říma. Ježíš Kristus putoval po zemi se svými učedníky, konal zázraky a hlásal brzký příchod „Božího království“ na zemi. Svou kritikou oficiálního židovského náboženství se dostal do střetu s židovskou hierarchií i s pravověrnými farizeji. To vedlo k jeho vydání do rukou římského místodržitele Pontia Piláta, který jej dal po počátečním váhání popravit na kříži. Podle Bible vstal Ježíš Kristus třetího dne z mrtvých, zjevil se několikrát svým učedníkům a poté vstoupil na nebesa, odkud se vrátí v den posledního soudu, aby soudem živých i mrtvých završil své poslání. Tato víra se stala náboženskou osou všech křesťanských církví. Podvojná podstata (člověk-bůh) připisovaná Ježíši Kristu křesťanskou věroukou vedla k vytvoření teologického pojmu Trojice boží, a tím k ústupu od monoteismu ortodoxního judaismu. Odezvou byly ostré náboženské a filozofické kritiky, vrcholící v 16.–18. století (unitáři, angličtí deisté, francouzští encyklopedisté). V 19. století se projevily tendence vykládat postavu Ježíše Krista z racionalistických pozic jako náboženského reformátora bez božské podstaty (J. E. Renan).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: adoptianismus, adventisté, amen, apoštolové, arianismus, Betlém, Beuronská škola, Bible, Byzanc, Cao Dai, christologický cyklus, Damiano Damiani, David, David Lean, Efraim, Elói, evangelium, Galilea, Genezaretské jezero, Heliand, Hermann Samuel Reimarus, I.N.R.I., Izajáš, Jákob, Jákob, Jan Křtitel, Jesus Christ Superstar, Judas, Kaifáš, kalvárie, kérygma, Korán, křest, křesťanství, krucifix, mariánský kult, maronité, monotheletismus, montanismus, Nazaret, nestoriánství, noli me tangere, Otčenáš, papežství, parúsie, pieta, Pontius Pilatus, prorok, sekty raného křesťanství, Siloe, Simeon, Sótér, soteriologie, spasení, svátosti, Svatý Josef, Svatý Petr, Svědkové Jehovovi, synoptikové, trojice, Trojice boží, ukřižování, unitářství, Vánoce, večeře Páně, věčné světlo, vyznání víry.