christologický cyklusVýtvarné umění
Výtvarné umění, soubor námětů opírajících se o texty evangelií, apokryfů, legend a týkajících se postavy Ježíše Krista; členěn na dětství (Narození, Klanění tří králů, Vraždění neviňátek, Útěk do Egypta), dospělost, zázraky a podobenství (Křest, Pokušení, Vzkříšení Lazara, Podobenství o rozsévači, Peníz daně, pašije (Poslední večeře, Kristus na Olivetské hoře, Kristus před Pilátem, Ecce homo, Korunování trním, Nesení kříže, Ukřižování, Snímání z kříže, Oplakávání, Kladení do hrobu, Zmrtvýchvstání) a závěrečný výjev Poslednřho soudu, opírající se o apokalyptické texty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-