směr uměleckýLiteratura / Výtvarné umění / Hudba / Sochařství

Estetická kategorie označující zásadní jednotu ideově uměleckých rysů tvorby skupiny autorů, tvořících v určitém období. Při mnohotvárnosti tvůrčích individualit je spojují shody ve světovém názoru, estetické koncepci, ve způsobu reprodukce života a s tím spojené umělecké metodě a stylu. Taková jednota se projevuje často v různých druzích umění, při čemž pro daný směr bývají určité druhy umění charakteristické a vedoucí (například pro romantismus literatura a hudba, zatímco architektura a sochařství zůstávaly na okraji), jiné druhořadé. Kategorie uměleckého směru nabývá významu v novější době při rozrůzňování dřívější slohové uniformity; příslušnost autora k témuž směru nevylučuje hluboké rozdíly v tvůrčích individualitách. Umělecké směry dále nabývají v různých fázích svého vývoje a v různých národních kulturách osobitých rysů. Přehled uměleckých směrů: Starověké umění: pravěk, umění Egypta, Mezopotámie, krétské umění, mykénské umění, umění Řecka, etruské umění, římská kultura, olmécká kultura, toltécká kultura, aztécká kultura, mayská kultura, kultura Inků, Indie, Japonsko, Čína. Tradiční slohy a směry: byzantské umění, románské umění, gotika, renesanční umění, manýrismus baroko, rokoko, klasicismus a empír, romantismus, realismus, akademické umění a orientalismus, impresionismus, postimpresionismus, pointilismusintimismus, symbolismus, secese. Moderní směry: naivní umění, Art deco, fauvismus, expresionismus, futurismusvorticismus, kubismus rayonismus, dadaismus, surrealismus, neoplasticismus, orfismus, kinetické umění, suprematismus, konstruktivismus, akční malba, Informel (Art Brut), tachismus, Op art, Pop art, abstraktní expresionismus, neoexpresionismus, minimalismus, konceptuální umění, Land art, hyperrealismus (Fotorealismus), nová figurace. Umělecká sdružení a školy: generace Národního divadla, skupina Nabis, barbizonská škola, vídeňská secese, Wiener Werkstätte, Beuronská škola, Prerafaelité Arts and Crafts Movement, Pařížská škola, Bauhaus, Die Brücke, Der Blaue Reiter, Skupina 42, Die Neue Sezession (Nová Secese), Camden Town Group, Omega Workshop, Bloomsbury Group, Fluxus, Gutai Hudson River School, luminismus, Ashcan School – The Eight (Osma), The Group of Seven – Canadian Group of Painters, Harlemská renesance, regionalismus, Art & Language (Umění & Jazyk), Die Neue Sachlichkeit (Nová věcnost).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 4. 2024
Autor: -red-