PruskoStáty
Bývalý německý stát. Vznikl roku 1618 připojením Prus knížecích k zemím braniborským Hohenzollernů, od roku 1701 království. V letech 1871–1918 byl král pruský zároveň německým císařem. Prusko se od počátku vyvíjelo jako centralizovaný a militaristický stát, ekonomické, vojenské, správní a školské reformy Fridricha Viléma, Fridricha Viléma I. a Fridricha II. Velikého učinily z Pruska evropskou mocnost, jejíž státní zřízení bylo dále napodobováno (hlavně Rakouskem a Ruskem). Agresivita Pruska byla již od 17. století zdrojem napětí a válek, v 17. a 18. století opanovalo Pomořany, Slezsko (slezské války, sedmiletá válka), západní část Polska (Velkopolsko, Kujavsko a část Mazovska) a menší državy v Německu (Kleve a další v Porýní a Vestfálsku, knížectví Ansbach a Bayreuth ve Francích). Porážka Napoleonem I. přinesla rozsáhlé ztráty (knížectví varšavské, trvalá ztráta Ansbachu a Bayreuthu), ale vídeňským kongresem v roce 1815 připadlo Prusku Porýní, Vestfálsko, Poznaňsko a Dolní Lužice. Ekonomický rozvoj postavil Prusko do čela sjednocovacího procesu v Německu, celními zákony roku 1818 donutilo postupně všechny německé státy přijmout hospodářskou nadvládu Pruska (německý celní spolek). Po porážce buržoazní revoluce 1848–1849 ovládly politický život v Prusku reakční junkerské a později monopolistické kruhy. Povoláním O. von Bismarcka roku 1862 za ministerského předsedu nastoupilo Prusko cestu násilného sjednoceni Německa (války: roku 1864 s Dánskem a anexe Šlesvicka, roku 1866 s Rakouskem a anexe Holštýnska, Hannoverska, Hesenska, Nasavska a Frankfurtu nad Mohanem, v letech 1870–1871 s Francií a anexe Lotrinska a Alsaska). Roku 1871 vyhlášené německé císařství se stalo pokračovatelem reakční a imperalistického politického Pruska. Roku 1918 byla v Prusku odstraněna vláda Hohenzollernů. Prusko bylo 25.2.1947 jako nositel německého militarismu zrušeno výnosem spojenecké Kontrolní rady.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 9. 2013
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bad Godesberg, Braniborsko, Budyšínsko, Erlangen, Essen, Frísko, Gerhard Johann David von Scharnhorst, germanizace, Gniezno, Görlitz, Greifswald, Gustav II. Adolf, Hannoversko, Hennebersko, Hildesheim, jehlovka, Kaliningrad, Kašubové, Kleve, Landwehr, Legnica, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Poznaň, Pruské zemské právo, prusko-dánská válka 1848-50, Prusy, readmise českého kurfiřtského hlasu, rusko-švédské války 1788-1790, Sasko-Lauembursko, severní válka, Stralsund, Toruń, Trier, utrechtský mír, války o rakouské dědictví, Viktor Amadeo III., Wilhelmine von Lichtenau, William Pitt starší, Włocławek, Zhořelecko.