methanChemie
[Metan, řečtina], metan – CH4, základní alkan, bezbarvý, hořlavý, ve směsi se vzduchem explozívní plyn, teplota varu -161,5 °C. Hlavní součást zemního, bahenního, důlního plynu, bioplynu a složka svítiplynu. Základní chemická surovina například pro výrobu acetylenu, formaldehydu, methanolu, chlorovaných rozpouštědel. – V hornictví důlní nebo bahenní plyn, produkt prouhelňovacího procesu. Hromadí se v uhelné hmotě a v okolních horninách. Není jedovatý, ale snižuje obsah kyslíku ve vzduchu. V 5-14 procentní směsi se vzduchem je výbušný. Metan exhaluje v porubech i v otvírkových a přípravných dílech, zejména vlivem tlakových změn v porubech, například porušením tlaku v uhlí působením patkového tlaku, změnou napětí v tlakové klenbě při vzniku trhlin a puklin v uhlí i v okolních horninách. Nežádoucí vnikání metanu do větrního proudu lze zmenšit degazací, tj. odsáváním metanu z uhelného masívu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktivační energie, atmosféra, bioplyn, degazace, disociační energie, důlní plyny, důlní výbuch, exhalace metanu v dole, methanizace, oxidační číslo, planetární atmosféra, plyn smíšený, propan butan (LPG), sirouhlík, uhlovodíky, vodík, vodíková koroze, vzduch, zkapalnělý zemní plyn, zplynění tuhých paliv.Reklama: