klášter[Němčina < latina], sídlo řeholní komunity. Princip kláštera doložen již v buddhismu (2. polovina I. tisíciletí př.n.l.), judaismu a antice. Raně křesťanské kláštery vznikaly ve 2. polovině 3. století v Egyptě (sv. Antonín, v období 250-356, Pachomius, kolem let 282-346). Ve 4.–5. století se šířily do Palestiny, Malé Asie, Itálie a Irska. V katolické církvi se kláštery od 6. století řídily řeholemi (předpisy) Benedikta z Nursie (benediktýni, později vytvořeny další řehole). V raném feudalismu přední kláštery udržovaly kontinuitu latinské vzdělanosti (opisy starověkých děl, výuka latiny, vedení análů). Středověké kláštery byly zároveň mocenskou oporou svých feudálních zakladatelů (zakladatelská práva). Od 9. století zejména v burgundských klášterech reformní hnutí (od 10. století clunyjské hnutí) usilující o obrodu klášterního života, nezávislé postavení církve a posílení papežské moci. Kláštery se díky své mezinárodní organizaci stávaly nositeli pokročilejších hospodářských forem (velkostatek, ovocnářství, chov ovcí). Ve vrcholném středověku a v období protirefomace se rozšířily různé typy klášterů podle jednotlivých řádů (hlavně rytířské řády, křížovníci, řeholní kanovníci, mendikanti, řeholní klerikové). V období reformace sekularizace klášterů, další vlna rušení klášterů v době osvícenského absolutismu a v 19. století. Viz také řádový dům, řeholní dům. Dispozice klášteru byla podmíněna řádovou příslušností a funkcí kláštera (mendikantský, rytířských řádů). Od reformy Benedikta z Nursie (Monte Cassino) je základem dispozicí kostel, na jehož jižní stranu přiléhá rajský dvůr (zahrada) s ambitem a studnou (kantharos, piscina), vyvinutý z peristylu, dalšími součástmi jsou obvykle kapitulní síň, refektorium (jídelna), podle řehole dormitorium (společná ložnice) nebo soubor jednotlivých cel, v renesanci a baroku se dispozice blíží zámeckému charakteru a zahrnuje mimo jiné reprezentativní sály, knihovnu, prelaturu, rozsáhlou zahradu ap. Mimo klauzuru jsou zpravidla umístěny další součásti klášterniho komplexu (škola, noviciát, nemocnice, lázně, někdy i hřbitov).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kaple, Kirillobelozerský klášter, kostel, Michael I. Rangabe, mnich, mnišství, opat, Oxford, Sevan, terciáři.