Organizace spojených národůOSN, angl. United Nations Organization (UNO), univerzální mezinárodní organizace se sídlem v New Yorku. Formálně vznikla 24.10.1945 po ratifikaci Charty OSN. Fakticky začala fungovat od ledna 1946. Jejímu vzniku bezprostředně předcházely: Atlantická charta (1941), Deklarace Spojených národů (1942) a Jaltská konference (1945). OSN navazuje na zaniklou Společnost národů. Počet členských států postupně stoupl na 192, mimo OSN stojí pouze Taiwan, Vatikán a Západní Sahara. Cílem OSN je především zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, dále rozvoj přátelských vztahů mezi národy, spolupráce při řešení mezinárodních hospodářských, sociálních, kulturních a humanitárních problémů, prosazování základních lidských a politických práv a slaďování aktivit jednotlivých národů při dosahování těchto cílů. Členské státy jsou rovnoprávné a svrchované (bez ohledu na velikost území, počet obyvatel či hospodářskou sílu) – každý má jeden hlas. Ratifikací Charty OSN se zavazují řešit mezinárodní spory pokojnými prostředky, nepoužívat sílu a hrozby a nezasahovat do vnitřních záležitostí ostatních států. Členem organizace se může stát každá země, která je subjektem mezinárodního práva, je ochotna přijmout závazky Charty a odpovědně je plnit. Poté, co si podá žádost o členství, může být na základě doporučení Rady bezpečnosti přijata za člena organizace Valným shromážděním. Porušuje-li nějaký členský stát soustavně závazky Charty, může být na základě doporučení Rady bezpečnosti vyloučen. Jednacími jazyky OSN jsou angličtina, arabština, čínština, francoužština, ruština a španělština. Výdaje OSN jsou hrazeny z rozpočtu, do něhož přispívají členské státy částkou závislou na výši hrubého domácího důchodu. Nejnákladnějšími jsou v současné době především mírové operace OSN. Kromě New Yorku sídlí některé orgány i v Ženevě (Švýcarsko), ve Vídni (Rakousko) a v Haagu (Nizozemsko). V OSN jsou dva typy orgánů – hlavní a pomocné. Tři ze šesti hlavních jsou ve své působnosti nejvyšší a nezávislé: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti a Mezinárodní soudní dvůr. Valnému shromáždění jsou podřízeny Hospodářská a sociální rada a Poručenská rada. Sekretariát je podřízen i ostatním hlavním orgánům. Mezi další orgány OSN patří odborné organizace (např. Dětský fond OSN ) a mezinárodní agentury. Struktura základních orgánů se od vzniku organizace nezměnila, pouze došlo k drobným úpravám ve složení jednotlivých orgánů v souvislosti se vzrůstajícím počtem členů. V současnosti se OSN zaměřuje především na boj proti hladu, proti analfabetismu a různým nemocem, usiluje o zrovnoprávnění žen a snížení úmrtnosti dětí, řeší problémy populační exploze a stárnutí populace atd.

Datum vytvoření: 9. 3. 2001
Datum aktualizace: 7. 3. 2007
Autor: JC

Odkazující hesla: Adam Malik, Adlai Ewing Stevenson, Amnesty international, Baruchův plán, Charta Organizace spojených národů, Cordell Hull, Dumbarton Oaks, Folke Bernadotte, Havanská charta, Hospodářská a sociální rada OSN, investice zahraniční, Jakov Alexandrovič Malik, jaltská (krymská) konference, Joseph Maria Antoine Hubert Luns, kašmírská otázka, Katanga, kolektivní bezpečnost, Madeleine Albright, mezinárodní bezpečnost, Mezinárodní měnový fond, mezinárodní organizace, mezinárodní poručenství, Mezinárodní sdružení pro rozvoj, Mezinárodní soudní dvůr, národní park, národní účty, Oskar Lange, Poručenská rada OSN, Program OSN pro rozvoj, Program OSN pro životní prostředí, Rada bezpečnosti OSN, rasismus, Sekretariát OSN, Sithu U Thant, Skupina 77, Společnost národů, Standardní mezinárodní obchodní klasifikace, Suharto, Světová banka, Světová federace sdružení pro Spojené národy, Světová zdravotnická organizace, Trygve Halvdan Lie, UNESCO, UNICEF, válečné zločiny, Valné shromáždění OSN, Valné shromáždění OSN, Vídeň, zásoby nárazníkové, Zvláštní výbor OSN pro definici agrese.

Reklama: