krystalFyzika / Chemie
[Řečtina], ideální krystal, pevné těleso fyzikálně a chemicky homogenní, s pravidelnou strukturou. Reálné krystaly jeví různé odchylky. Krystaly se vytvářejí krystalizací z roztoku (taveniny) dané látky. Některé zvláštní fyzikální vlastnosti krystalů rozhodují o jejich technickém použití.Viz také fyzika kondenzovaných látek; polarizace. – Molekulový krystal je tvořený jedním druhem stabilních molekul nebo neutrálními atomy, které jsou vázány slabými van der Waalsovými silami; valenční (kovalentní) krystal je tvořený neutrálními atomy středně lehkých prvků, poutanými k sobě kovalentními vazbami (je nevodivý, velmi tvrdý); iontový krystal je tvořený průnikem krystalové mřížky z kladných iontů a mřížky ze záporných iontů, poutaných k sobě Coulombovými silami (NaCI, LiF). Krystaly se používají například pro stabilizaci kmitočtu elektrických oscilátorů, jako různé měniče a modulátory využitím piezoelektrického jevu, akustickooptického jevu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: agregát, barva krystalu, beryl, Debyeova-Scherrerova metoda, drúza, enantiomorfní krystaly, excitace, intermetalická sloučenina, Jean-Marie-Constant Duhamel, kapalný krystal, krusta, krystalický, krystalit, krystalizace, krystalizace oceli, krystalizátor, krystalochemie, krystalografická projekce, krystalografická soustava, krystalografie, krystalová mřížka, krystalová struktura, krystalová vazba, krystalová voda, krystalový potenciál, metoda krystalového pole, monokrystal, piezoelektřina, polykrystalický, pyroelektrický krystal, pyroelektřina, Rostislav Atanasov Kaišev, smíšená dislokace, sněhový krystal, srostlice krystalů, štěpnost krystalů, struktura krystalů, tekuté krystaly, tepelné kmity krystalu, transkrystalizace, vakance.