západořímská říšeStátní útvar vytvořený roku 395 rozdělením římské říše mezi syny císaře Theodosia I. Velikého. Vládu v západořímské říši obdržel Honorius. Sídelním městem západořímská říše bylo zprvu Mediolanum (dnešní Milán), od začátku 5. století Ravenna. Na rozdíl od východořímské říše procházela západořímská říše hlubokým ekonomickým úpadkem, který zasáhl hlavně města, obchod a peněžnictví. Převaha venkova s rostoucí naturální výměnou, rozklad místní správy a náboženské a sociální konflikty v řadě oblastí způsobily pokles císařské moci a obranyschopnosti státu. Západořímská říše byla stále závislejší na germánských žoldnéřských skupinách, jejichž někteří vůdcové zaujímali rozhodující místa i na císařském dvoře (Stilicho, Odoaker). Na začátku 5. století vznikla na území západořímské říše první germánská králbvství (Vandalů a Vizigótů), která ještě formálně respektovala svrchovanost císaře. V polovině 5. století odrazila západořímská říše nápor Hunů (roku 451 na Katalaunských polích), ale nebyla již schopna zabránit dalšímu hromadnému usazování germánských kmenů v provinciích (Anglosasové, Ostrogóti). V roce 476 sesadil Odoaker posledního západořímského císaře Romula Augustina a zmocnil se Itálie. Západořímská říše přetrvávala ještě do roku 480 v Dalmácii a do roku 486 v severozápadní Galii. Viz také Syagriovo království.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Itálie, Německo, předrománské výtvarné umění, starověk.

Reklama: