oxid uhličitýChemie / Fyziologie

CO2, bezbarvý, nehořlavý plyn, těžší než vzduch. Za atmosférického tlaku sublimuje při teplotě -78,5 °C. Je značně rozpustný ve vodě za vzniku slabé nestálé kyseliny uhličité. Používá se v potravinářství při výrobě osvěžujících nápojů; vzhledem k své nepatrné reaktivitě se používá také k vytvoření inertního prostředí. Stoupající koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší vlivem spalování fosilních paliv se dává do souvislosti s oteplováním Země, způsobené skleníkovým efektem. Oxid uhličitý ze všech tzv. skleníkových plynů (vodní pára, přízemní ozon, methan aj.) nejvíce pohlcuje sluneční záření a tím brání jeho zpětnému vyzařování do vesmíru.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: atmosféra, bioplyn, butanol-acetonové kvašení, chladivo, důlní plyny, dýchací orgány, ementál, fukač, fyziologické optimum, glykolýza, hasivo, kompenzační body fotosyntézy, krev, kvocient, kypření těsta, mineralizace, Nitrosomonas, obnovitelné zdroje energie, odkyselování vody, odzinkování, planetární atmosféra, plyn smíšený, sacharidy, Smraďoch, soda, solfatára, spaliny, suchý led, uhličitan amonný, vápno, vodní sklo, vzduch, živiny rostlin.

Reklama: