husitské hnutíNejvětší české protifeudální revoluční hnutí probíhající v letech 1419 až 1436, jímž vyvrcholila hluboká krize české společnosti. Revolučnímu vyústění předcházelo mnohaleté reformní úsilí, jež se obracelo hlavně proti církvi. Roku 1408 hnutí vedené J. Husem postoupilo od kritiky k aktivnímu odporu, v roce 1412 v odpustkových bouřích poprvé vystoupily lidové vrstvy. V roce 1414 hnutí dostalo symbol kalicha. Husova smrt na hranici urychlila vývoj událostí. 1415 se ustavil svaz husitské šlechty a současně nabýval na významu selsko-plebejský proud, který se postupně stal hybnou silou revolučního procesu. V červenci 1419 započala revoluce povstáním v Praze, následující období chiliastických vizí bylo dovršeno na jaře 1420 založením Tábora. Vyhlazení táborských pikartů i adamitů roku 1421 vedlo k opadnutí revoluční vlny. Porážky dvou křížových výprav a Žižkovy vojenské úspěchy vnitřně upevnily husitství v Čechách, zatímco husitství na Moravě mělo užší společenskou základnu. Prvnímu pokusu panské jednoty o potlačení radikálního husitství zabránil Žižka vítězstvím u Malešova. Od roku 1425 přešla moc v Čechách do rukou táborského a sirotčího bratrstva. V téže době, z podnětu Prokopa Holého, přešlo husitství k ofenzívní strategii. Výpravy do zahraniční (spanilé jízdy) a porážky tří dalších křížových výprav přiměly Zikmunda Lucemburského a představitele basilejského koncilu pozvat husity k veřejné diskusi na základě rovnosti. Vnitřní neshody usnadnily panské jednotě vítězství u Lipan, kde v květnu 1434 vzala za své vojenská moc bratrstev. V červenci 1436 byla vyhlášena v Jihlavě kompaktáta, jež kompromisně uzavřela smír husitů s církví a Zikmundem Lucemburským. Z revolučních bojů vyšlo vítězně konzervativní kališnické křídlo, jež se plně upevnilo nástupem Jiřího z Poděbrad na český trůn. Husítské revoluční hnutí na dlouhou dobu podlomilo panství katolické církve, posílilo města i nižší šlechtu, zlepšilo postavení poddaných a provedlo dalekosáhlou demokratizaci společenského i náboženského života.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Bachman, basilejský koncil, chiliasmus, defenestrace, Jakub Vlk, Jan Šmíkovský ze Žďáru, Jednota zelenohorská, kacířství, Martin Luther, Oldřich II. z Rožmberka, Ostromeč, Praha, reformace, Slezsko, Staroměstská radnice, Sušice, táboři, zemský sněm.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: