Jan ViklefBiografie / Náboženství / Filozofie

*asi 1320 – †31.12.1384, (John Wyclif, John Wycliffe apod.), anglický teolog a filozof. Původem z nezámožné šlechtické rodiny. Studoval vedle teologie i přírodní vědy a matematiku. Měl pověst vynikajícího dialektika. Přednášel na univerzitě v Oxfordu, zdokonalil anglický překlad Bible. Přijímal středověký realismus ideálních prapodstat, avšak se zřejmou panteistickou a naturalistickou tendencí, jíž překonával dualismus Boha a světa, víry a vědění, teologie a filozofie. Zpočátku, podporován parlamentem a královskou mocí, vystupoval proti světskému panství církve, za její apoštolskou chudobu, odmítal nezbytnost papežství, mnohé obřady a svátosti, žádal sekularizaci církevních statků a později odmítal církevní hierarchii vůbec. Byl deterministou. Této ideji podřizoval i boha, hlásal „Boží zákon“ jako normu nejen teologickou, ale i světskou, závaznou pro stát, právo, politiku i morálku. Učení o transsubstanciaci odmítal. Za své názory a postoje byl pronásledován, vyloučen z univerzity pro kacířství, avšak souzen nebyl. Z četných spisů: De ideis (O ideách), Summa de ente (Summa o jsoucnu), De veritate Sacrae scripturae (O pravdě Písma svatého), Summa theologica (Teologická suma). Jeho učení, šířené zejména lolardy, ovlivnilo selské povstání v Anglii v roce 1381 a působilo na předhusitské a husitské hnutí i reformaci. Mezi české stoupence Viklefa náleželi zejména Stanislav ze Znojma, Štěpán z Pálče, Jan Hus, Jeroným Pražský a Jakoubek ze Stříbra. Český viklefismus se ve spojeni s revolučním hnutím stal výrazně politickou záležitostí. Roku 1410 proběhla na pražské univerzitě obhajoba Viklefových spisů. Některé z nich byly překládány do češtiny, Kostnický koncil odsoudil 45 Viklefových článků jako odporujících učení církve. Pro husitské Čechy byl však Viklef „evangelickým učitelem“. V následujícím období na něho navazoval zejména Petr Chelčický. Jeho učení otvíralo cestu i pozdějšímu panteismu (B. Spinoza).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Andrzej Galka z Dobczyna, antiklerikalismus, Baliol, husitská ideologie, Jan Gentský, Jan Hus, John Ball, kacířství, kostnický koncil, Neville, Oxford, Percy, Petr Payne, Richard II., Richard Rolle, Stanislav ze Znojma, středověká latinská literatura, Thomas Bradwardine, univerzália, Univerzita Karlova.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: