fotosyntézaBotanika / Fyziologie

Základní metabolický pochod živých fotoautotrofních organismů (zelených rostlin, řas a sinic a fotosyntetizujících bakterií). Při fotosyntéze se váže sluneční energie a z oxidu uhličitého se vytvářejí látky organické. Zelená barviva (chlorofyly), uložená v membránách thylakoidů v chloroplastech, pohlcují fotony viditelné složky slunečního záření (vlnová délka převážně 400–700 nm) a ve dvou za sebou zařazených fotosystémech využívají tuto energii k rozštěpení vody (fotolýze) na kyslík (který uvolní do vzduchu), vodík (protony) a elektrony, které používají k vytvoření energeticky bohatých chemických vazeb (v adenosintrifosfátu, ATP) a redukčních látek (redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát, NADPH). Tyto vazby jsou pak využity ke karboxylaci a redukci vzdušného oxidu uhličitého, tj. k tvorbě organických látek. Většina rostlin váže vzdušný oxid uhličitý pomocí enzymu ribulózobisfosfátkarboxylázy a prvním produktem je tříuhlíkatý fosfoglycerát (typ C3, tzv. Calvinův cyklus). U kukuřice, cukrové třtiny a některých dalších tropických rostlin (zvláště trav) je prvním karboxylačním enzymem fosfoenolpyruvát-karboxyláza a prvním produktem čtyřuhlíkatý oxalacetát (typ C4, tzv. Hatchův-Slackův cyklus). Tučnolisté rostliny mají smíšený typ (CAM) fotosyntézy, který umožňuje šetřit vodou. Hlavním trvalým produktem fotosyntézy jsou sacharidy. Fotosyntetizující organismy, především zelené rostliny, jsou jedinými producenty živé hmoty z anorganických látek pomocí pohlceného slunečního záření, jehož energie při fotosyntéze vstupuje do biosféry Země jako jeden ze základních faktorů, podmiňujících život. Fotosyntéza je také hlavním zdrojem kyslíku v atmosféře Země.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: akční spektrum, asimilace rostlin, Calvinův cyklus, Chlorobium, chloroplasty, chromatická adaptace, čistá produkce, dýchání rostlin, eufotická zóna, fosfoenolpyruvátkarboxyláza, fotochemické reakce, fotofosforylace, fotorespirace, fyziologické optimum, fyziologie rostlin, George Porter, glukosa, hrubá produkce, Jan Iagenhousz, karotenoidy, kompasová rostlina, kompenzační body fotosyntézy, list, makroergické vazby, plastidy, přenos excitační energie, řasy, rostliny, sacharidy, thylakoid, živiny rostlin.

Reklama: