amoniakChemie

[Amonyak, řečtina], NH3, triviální název čpavek – nejjednodušší sloučenina dusíku s vodíkem, bezbarvý plyn dusivého zápachu. Relativní molekulová hmotnost 17,03; teplota tání -77,7 °C, teplota varu -33,4 °C, hustota 0,761 kg/m3. Amoniak je mimořádně rozpustný ve vodě, reaguje slabě zásaditě. Tvoří se při rozkladu organických látek obsahujících dusík (hnití bílkovin). Amoniak se vyrábí převážně katalytickou reakcí ze syntézního plynu, který obsahuje jeden objemový díl dusíku a tři objemové díly vodíku za tlaku 20–100 MPa, teploty 500 °C a za přítomnosti katalyzátoru (kovové železo s přísadou oxidu hlinitého). Amoniak se nejvíce používá při výrobě průmyslových hnojiv, dále je výchozí surovinou při výrobě kyseliny dusičné, amonných solí, močoviny, prostředků pro ochranu rostlin a dalších organických sloučenin, používá se také jako chladicí prostředek v chladírenství. Vodný zředěný roztok amoniaku je pod názvem čpavek známý jako čisticí prostředek. Amoniak při vdechování poškozuje sliznici, koncentrovaný vodný roztok leptá pokožku.Datum vytvoření: 22. 11. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2023
Autor: -DK-

Odkazující hesla: akrylonitril, amonizace, amonné soli, Brønstedova teorie kyselin a zásad, chladivo, čpavek, dusíkatá hnojiva, ethanolamin, hydrodenitrogenace, koksárenství, kyselina dusičná, Methylamin, mineralizace, nitridy, Nitrosomonas, síran amonný, soda, Tollensovo činidlo, transkrystalová koroze, uhličitan amonný, urikotelní živočich, vodík.