Jean PiagetBiografie / Psychologie
[Pjaže], *9.8.1896 – †16.9.1980, švýcarský psycholog, představitel psychologického strukturalismu, tvůrce tzv. operacionalistické koncepce myšlení a genetické epistemologie, v jejichž rámci zdůraznil vliv procesů akomodace (přizpůsobování subjektu vnějším podmínkám) a asimilace (introjekce zkušeností do vrozených struktur psychiky) na vývoj poznávacích aktimt. Orientoval se na hraniční problémy psychologie, logiky a teorie poznání, zkoumal formování myšlení a pojímání světa u dětí. Zastával tezi, podle níž se dětská psychika nerozvíjí pasívním osvojováním zkušeností, ale aktivním procesem. Rozlišil čtyři stádia vývoje inteligence, kterou pokládal za dynamicky strukturovaný celek myšlení: stádium senzomotorické (vytváření pohybových dovedností na základě aktivního vnímání), stádium sémiotické funkce označuje též jako stadium předoperačního myšlení (osvojování řeči, symbolických systémů komunikace, užívání symbolických her), stádium rozvoje konkrétních operací myšlení a stadium rozvoje formálních (matematika, logika) operací myšlení. Zvnitřňováním, tj. „přivlastňováním“ aktivit a operací na úrovních jednotlivých na sebe navazujících stadii dochází k individuálnímu vývoji inteligence dítěte, který je zakončen vytvořením schopnosti abstraktního myšlení. Piaget byl spoluvydavatelem mnohosvazkového díla o experimentální psychologii. Česky vyšla též Psychologie inteligence a Psychologie dítěte.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: asimilace, interiorizace, konkretismus, Lev Semjonovič Vygotskij, Paul Fraisse, senzomotorická činnost, strukturalismus, teorie osobnosti, učení, vjemové pole, vývoj psychiky, vývojová psychologie.

Reklama: