rentgenová spektraSpektra rentgenového záření. Emisní spektrum primárního rentgenového záření má složku spojitou, která vzniká brzděním urychlených elektronů v materiálu anody, a složku nespojitou, která vzniká zářivým přechodem atomů anody z vyšší energetické úrovně, do které byly uvedeny dopadem urychlených elektronů, na úroveň nižší. Skládá se ze sérií, označení písmeny K, L, M, N, ..., podle rostoucí vlnové délky. Každá série se skládá z několika čar, označení Kα, Kβ, ..., podle klesající vlnové délky. Rentgenová emisní spektra mají pro různé prvky shodný charakter, pouze s rostoucím počtem protonů Z se zkracuje vlnová délka každé čáry. Emisní spektrum sekundárního rentgenového záření je tvořeno výše zmíněným čárovým spektrem, přičemž je v něm též částečně přítomno rozptýlené záření budící. Absorpční spektrum (spektrum rentgenového absorpčního koeficientu) je dáno zánikem a rozptylem fotonů rentgenového záření při průchodu látkou. Oblasti náhlých změn absorpčního koeficientu (absorpční hrany) jsou charakteristické pro jednotlivé chemické prvky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: