racionalismusFilozofie
Jde o filosofický postoj, směr. Předpokladem racionalismu je, že: 1) rozum (latinsky ratio) je zdrojem lidského poznání i mravních hodnot; 2) skutečnost je racionálně uspořádána. Přestože je racionalismus nedílnou součástí filosofie přinejmenším už od Démokrita a Platóna, nejvýrazněji vystupuje ve dvou podobách: 1) Jako novověký racionalismus v protikladu k empirismu. Podle R. Descarta, B. Spinozy a G. W. Leibnize je rozum samostatným zdrojem poznání – nezávislým na zkušenosti. Pravdy (matematické, morální a metafyzické), jež rozum zahrnuje, jsou nezpochybnitelné, nutné a obecně platné. 2) Jako protiklad iracionalismu. Rozum a rozumové poznání je pokládáno za cestu k dobré a spravedlivé společnosti (ve 20. stol. např. E. Husserl). V 19. století byl racionalismus specifickým výrazem optimismu, že člověk prostřednictvím rozumu (resp. vědeckého poznání) ovládne přírodu, racionálně uspořádá společnost a mravně se zdokonalí – víra v pokrok.

Datum vytvoření: 16. 2. 2001
Datum aktualizace: 27. 2. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: Anton Tomaž Linhart, Benedikt Spinoza, empirismus, fenomenologie, Gaston Bachelard, Gottfried Wilhelm Leibniz, idealismus, ideologie, intelektualismus, noetika, panlogismus, Pierre Abélard, řecké antické výtvarné umění , René Descartes.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: