ideologieSoubor základních, obecných a komplexních tezí, názorů, idejí, teorií i logických úvah, které usilují o obecný a ucelený výklad člověka a společnosti, z něhož vychází program politického jednání určité skupiny obyvatelstva. Pojem ideologie patří v politických vědách k nejčastěji používaným, avšak zároveň k nejrozporněji interpretovaným termínům. Vznikl v době francouzského osvícenství, poprvé ho použil filosof Destutt de Tracy (1754-1836) a původně sloužil v duchu racionalismu k označení idejí, které jsou myšlenkovým základem pro praktické jednání lidí, politiku a morálku. Brzy však ideologie nabyla pejorativního významu a byla chápana jako soubor názorů odtržených od praktických otázek. Na uvedené pojetí navázali K. Marx a F. Engels, kteří ideologii charakterizovali jako zkreslené, falešné a převrácené vědomí, které si klade za cíl ospravedlnit daný společenský řád a upevnit jeho status quo. V moderní době se problematikou ideologie zabývá hlavně tzv. sociologie vědění. Jednotlivé ideologie plní pro ty, kteří s nimi souhlasí, čtyři zásadní funkce: 1) vysvětlovací – napomáhají vysvětlovat politické události a jevy (zabývají se příčinami krizí, konfliktů, válek apod.) 2) hodnotící – poskytují kritéria a žebříčky hodnot, tzn. určují, co je dobré a zlé, lepší a horší 3) orientační – orientují své stoupence tak, že jim poskytují vědomí identity a náležitosti k určité sociální skupině (příslušník národa, třídy, vrstvy) 4) programová – nabízejí svým stoupencům základní rysy politického programu a cíle politické akce. Ideologie se jakožto obecná soustava projevuje ve formě filosofie, náboženství, práva, politiky, morálky atd. Objektivními faktory pro zaujetí určité ideologické pozice jsou mimo jiné: sociální status, politické tradice, politická kultura, národní povědomí, mezinárodní kontext a aktuální vývojový trend. Mezi subjektivní faktory potom patří intelektuální schopnosti, politická orientace, světonázorové preference a politický záměr.

Datum vytvoření: 11. 3. 2001
Datum aktualizace: 19. 3. 2001
Autor: -KJ-

Odkazující hesla: biologismus, doktrína, protireformace, terorismus, věda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: