paleontologieGeologie / Paleontologie
[Řečtina], paleobiologie, věda o vzniku a vývoji života v minulých geologických dobách, o posmrtných změnách organismů, o vztazích mezi pozůstatky organismů a horninami, v nichž jsou uloženy. Člení se na paleontologii všeobecnou a systematickou (popisuje objevované druhy, sestavuje přirozený systém druhů, rodů a vyšších přirozených skupin organismů). Dále se dělí na zoopaleontologii (nauka, která se zabývá historickým vývojem živočichů) a fytopaleontologii (nauka, která se zabývá historickým vývojem rostlin). Má však i další speciální vědní obory, jako je např. paleoekologie – věda zabývající se způsobem života vymřelých organismů apod. Paleontologie má těsný vztah ke geologii, neboť bez znalosti geologických procesů, není možné objasnit, za jakých podmínek probíhá vývoj organismů. Na druhou stranu pak paleontologické výzkumy napomáhají vysvětlit vznik některých hornin, určit jejich relativní stáří, a jsou proto nezbytné při vyhledávání mnohých nerostných surovin, zejména ropy a uhlí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 3. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: anatomie, Edouard Le Roy, horizont, paleobiologie, paleoichnologie, Pierre Teilhard de Chardin, spraš, tafonomie, zoopaleontologie.

Reklama: