východofranská říšeŠlechta
Feudální stát dynastie Karlovců na území dnešního Německa, Rakouska a severní části Švýcarska, vzniklý rozdělením franské říše verdunskou smlouvou z roku 843. Formovala se již dříve z rodinného údělu syna Ludvíka I. Pobožného Ludvíka II. Němce, který roku 829 obdržel Bavorsko a do roku 842 (Štrasburské přísahy) si vybojoval vládu nad územím Sasů, Atamanů, Durynků a východních Franků. Východofranská říše tvořila s ostatními státy vzniklými verdunskou smlouvou formální jednotu (panovníci měli stejný titul král Franků). Soupeřila s říší západofranskou a po smrti jejího krále Karla II. Holého se stala nejsilnějším západoevropským státem. Vláda ve východofranské říši byla koncentrována v rukou tzv. říšské aristokracie a vysokých církevních hodnostářů, nejvýznamnějším střediskem bylo Řezno. Po vymření lotrinské linie Karlovců byla meersenskou smlouvou roku 870 připojena k východofranské říši část Lotrinska a po válce se západofranskou říší na základě ribemontské smlouvy z roku 880 celé tehdejší Lotrinsko (patřilo k němu území dnešní severovýchodní Francie, západ Německa a Beneluxu). Do oblastí za svou severovýchodní hranicí, osídlených převážně slovanskými kmeny, pronikala východofranská říše vojenskými vpády a prvními křesťanskými misiemi, nedosáhla však jejich podmanění. Specifická byla situace v Podunají, kde se zformovala říše Velkomoravská. Za Svatopluka získala Velkomoravská říše pod svůj vliv slovanské oblasti hraničící s východofranskou říší od Panonie po Sálu. Za Karla III. Tlustého získali roku 881 panovníci východofranské říše poprvé císařskou římskou korunu. Od konce 9. století docházelo k postupnému oslabování východofranské říše vpády Normanů a Maďarů. Po smrti Arnulfa Korutanského nastal úpadek centrální moci, dovršený porážkou bavorského vojska Maďary u Bratislavy roku 907. Mocenské těžiště se v důsledku toho přeneslo do severních oblastí, zejména do Saska. Na východofranskou říši navázala v 10. století římskoněmecká říše pod vládou saských Liudolfovců.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 6. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Boris I., Burgundské království, franská říše, Rastislav, Regensburg, Velkomoravská říše, verduňská smlouva.

Reklama: