viskozita[Latina], vazkost, vnitřní třecí odpor, jímž tekutina působí proti silám snažícím se vzájemně posunout její nejmenší částice. Na stykové ploše dvou vrstev tekutiny pohybujících se různými rychlostmi způsobuje tečné napětí – pomalejší vrstva brzdí rychlejší a naopak. Tečné napětí je úměrné gradientu rychlosti, konstanta úměrnosti se nazývá dynamická viskozita. Podíl dynamické viskozity a hustoty tekutiny je viskozita kinematická. Převrácená hodnota viskozity je tekutost. Viskozita se měří viskozimetry. Základní jednotka dynamické viskozity je pascalsekunda. Laminárně proudící tekutina má dynamickou viskozitu 1 Pa.s, když v ní při gradientu rychlosti 1 s-1 (napříč proudem) vzniká tečné napětí 1 Pa (v rovinách rovnoběžných s proudem). – Základní jednotka kinematické viskozity je čtverečný metr za sekundu, tj. kinematická viskozita tekutiny s hustotou 1 kg.m-3, jejíž dynamická viskozita je 1 Pa.s.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: aminoalkoholy, elektroforéza, gelový efekt, kapalina, mazivost, poise, tlak krve, tření, visbreaking, viskozimetr.