spektrumFyzika, rozdělení četnosti daného fyzikálního jevu v závislosti na měřitelném parametru. Například spektrum záření – závislost intenzity záření na jeho frekvenci, spektrum hmotnostní – závislost počtu částic (elementárních částic, iontů) na jejich hmotnosti. Spektrum může být spojité (pásové) nebo nespojité (diskrétní, čátové). Spojité spektrum obsahuje všechny vlnové délky v určitém intervalu (brzdné záření, tepelné záření). Pásové spektrum, vysílané molekulami plynů nebo pevnými látkami je složeno z kvazikontinua, vzniklého přechody mezi vibračními, resp. rotačními stavy. Spektrum čárové obsahuje vzájemně oddělené čáry, které mohou být buď jednoduché, nebo mají jemnou strukturu, tj. skládají se z několika velmi blízkých čar (multipletů). V elektrickém a magnetickém poli se některé spektrální čáry rozštěpí. Viz také Starkův jev; Zeemanův jev. Čárové spektrum vzniká přechodem mezi diskrétními energetickými hladinami; rozdíl energií se vyzáří ve formě elektromagnetického záření určité vlnové délky. Při přechodech mezi vnějšími hladinami vzniká spektrum optické, mezi vnitřními spektrum rentgenové. Často se vyskytuje spektrum čárové na spojitém pozadí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: disperze, objektivní hranol, šířka spektrální čáry, spektrální čára, spektroskopie, UVBY systém.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: