jazykovědaJazykověda

Lingvistika – společenská věda o jazyce, která s ohledem na jeho široké uplatnění ve skutečnosti (včetně vědomí člověka) má četné vazby na jiné vědy a tvoří součást více hraničních oborů (sociolingvistika, psycholingvistika, etnolingvistika, biolingvistika, matematická a strojová lingvistika). Jazykověda zkoumá zákonitosti jazykového vývoje, fungování jazyka v minulosti a současnosti, vytyčuje obecné prognózy jeho vývoje do budoucnosti, studuje vazby, jimiž je spojen se společností (sociální podmíněnost jazyka), aktivní působení jazyka na společenské procesy a jeho vliv na vytvoření osobnosti jednotlivce, zkoumá jeho úlohu ve spol.výrobní praxi, jazykovou složku výukv a vzdělání atd. Jazykověda se dělí na synchronní a diachronní, teoretickou a aplikovanou, obecnou i jazykovědu konkrétních jazykových skupin atd. Z hlediska dílčích stránek a pohledů na jazykovou stavbu se rozlišuje zvukový plán (studuje fonetika a fonologie), mluvnický plán (studuje formální a funkční tvarosloví a skladba) a slovní zásoba (studuje lexikografie, lexikologie, etymologie, onomastika, slovotvorba). Významovou stránku zkoumá sémantika, jazyk jako znakovou soustavu sémiologie, funkční rozvrstvení jazyka stylistika atd. Od jazykovědy se odlišuje filologie, která zkoumá jazyk jen na základě dochovaných písemných textů a také literatura jím psaná (česká filologie studuje jazyk, literaturu a ústní lidovou slovesnost).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 11. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: akustika, indoevropské jazyky, jméno obecné, sociolingvistika, věda, Viktor Maximovič Žirmunskij.