filozofie kulturyFilozofie
Součást filozofie, zabývající se podstatou a významem kultury. Termín (německy Kulturphilosophie) zavedl začátkem 19. století německý romantik A. Müller. Filozofie kultury je třeba odlišovat od filozofie dějin, mj. proto, že proces tvoření kultury se ve svém průběhu, ve svých rytmech, neshoduje s fázemi historického vývoje. Je třeba ji odlišit též od sociologie kultury, která zkoumá kulturu z hlediska jejího fungování v určitém systému společenských vztahů. Problematika kultury poprvé vstoupila do filozofické reflexe u sofistů, kteří zformulovali antinomii přírodní, resp. přirozeného, a morálního, splývajícího s kulturou; činili závěry o nezbytnosti návratu k přírodě, k prostotě prvobytného života, a tak se stali jedněmi z prvých kritiků kultury. Kynická kritika „umělého“ a „zvráceného“ ve společenských poměrech doby byla v oslabené formě převzata stoicismem a stala se součástí oné duchovní atmosféry, v níž se vyvíjelo společenské myšlení raného křesťanství a jeho „teologie kultury“. V novověku se filozofie kultury a kritika kultury rozvíjejí zejména u G. Vica, J. J. Rousseaua, F. Schillera (rozdíl naivního a sentimentálního básnictví jako dvou fází kultury), J. G. Herdera a u jenských romantiků (myšlenka individuální osobnosti národních kultur a jednotlivých historických stupňů vývoje kultury). Filozofie kultury v užším smyslu, tedy jako filozofie interpretace různých stadií kulturního vývoje lidstva, se datuje od F. Nietzscheho a zčásti ruských slavjanofilů. Hlavní pozornost se přitom věnuje rozdílu mezi kultůrou jako organickou celostností a civilizací jako výrazu mechanistického a utilitárního vztahu k životu (G. Simmel, O. Spengler, L. Klages, Keyserling, J. Omega y Gasset a další představitelé filozofie života). U některých se akcentuje myšlenka naprosté uzavřenosti jednotlivých národních a historických kultur, což vede k popírání všelidského významu kultury. Snaha překonat relativismus, typický pro stoupence filozofického života, vedla například A. J. Toynbeeho k oživování nábožensko-filozofických myšlenek Augustinových.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Reklama: