Evropská unieEU, angl. European Union, smluvně integrační společenství evropských států. Sídelními městy hlavních orgánů jsou Brusel (Belgie), Štrasburk (Francie) a Lucemburk (Lucembursko). EU je nástupnickou organizací Evropského společenství. Je pro ni charakteristické, že přesahuje rámec typický pro mezinárodní organizaci, avšak ještě nedosahuje federalistického uspořádání. Formálně vznikla 1.11.1993 ratifikací Maastrichtské dohody, jejíž text však byl odsouhlasen už v prosinci 1991 v Maastrichtu (Nizozemsko). Hlavními body Maastrichtské smlouvy přitom byly: 1) změna statutu Evropského společenství; 2) vytvoření měnové unie, zavedení jednotné evropské měny (EURO) od 1.1.1999 a vznik Evropské centrální banky, odpovědné za měnovou stabilitu; 3) zavedení občanské unie, spojené s právem volit kdekoliv na jejím území do obecních samospráv a Evropského parlamentu. Cílem EU je především posilování ekonomické a sociální soudržnosti a propojenosti členských států, prosazování vlastní identity v mezinárodněpolitických vztazích, posilování ochrany, práv a zájmů občanů Unie. Od roku 1.5.2004 má EU 25 členů: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. Vstup do EU je možný až po splnění určitých podmínek: 1) musí se jednat o evropskou zemi s demokratickým politickým systémem a tržní ekonomikou; 2) musí dojít ke ztotožnění žadatele o členství s EU a přijetí jejích norem. O členství rozhoduje Rada – na základě vyjádření Komise a souhlasu Parlamentu. Pak teprve může žadatel ratifikovat vstupní smlouvu. Pro vstup do měnové unie je určující míra inflace a výše schodku státního rozpočtu. Hlavními orgány EU jsou: Parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr a Účetní dvůr. Klíčovým je v současnosti pro Unii udržení stability společné měny a reforma organizační struktury, která je hlavní podmínkou přijetí nových členů.

Datum vytvoření: 9. 3. 2001
Datum aktualizace: 10. 5. 2004
Autor: JC

Odkazující hesla: Ahmed Salman Rushdie, Brusel, CEFTA, clo, Evropská komise, Evropská rada, Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, komunitární právo, Maastrichtská smlouva, Thomas Klestil.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: