Evropské hospodářské společenstvíEHS, též Společný trh – ekonomicko-politické seskupení západoevropských států se sídlem v Bruselu. Zatím nejrozvinutější forma nadstátního integračně ekonomického komplexu. Objektivní tendence mezinárodní ekonomické integrace vznikly na základě rozvoje výrobních sil ve světovém měřítku a jsou jejich obecným výrazem. Vývoj institucionálních forem integrace v 2. polovině, 20. století navázal v západní Evropě na Montánní unii (1951, vertikální typ integrace těžkého průmyslu) tzv. Římskými smlouvami (1957), ustavujícími EHS a obsahujícími další program integrace. Římské smlouvy podepsala Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. V roce 1972 byly tyto smlouvy doplněny bruselskou smlouvou, podle níž ke společenství s platností od 1.1.1973 přistoupily ještě Dánsko, Velká Británie a Irsko. Řecko se stalo členem EHS v roce 1981. V roce 1986 se připojilo Španělsko a Portugalsko, v roce 1995 pak Finsko, Švédsko a Rakousko. V roce 2004 proběhlo nejrozsáhlejší přijetí nových členů, 10 kandidátských zemí, včetně ČR bylo přijato do EHS. Mnoho států uzavřelo s EHS dohody o přidružení. Program ekonomické integrace EHS vedl přes vytvořenou oblast volného obchodu k dalším etapám. K celní unii (odbourání celních přehrad), ke společnému trhu ("harmonizace" ekonomicko-sociální politiky včetně volného pohybu kapitálu i pracovních sil), k typu hospodářské unie (včetně měnové), jež v případě zdaru povede k neodvolatelnému splynutí ekonomik členských států v nový ekonomický organismus (Římské smlouvy neobsahují ustanovení o možném vystoupení člena z EHS). Konečným programem EHS by mělo být i politické sjednocení. Řídící orgány jsou pro svůj nadstátní vliv vybaveny podstatnou exekutivní, judikativní, reglementační a legislativní pravomocí. Nad orgány EHS má kontrolní pravomoc tzv. Evropský parlament, jehož poslanci nemají zastupovat svou zemi, ale spíše politické směry. Soudní dvůr EHS má 11 soudců a dohlíží na dodržování plnění a výklad smluv, projednává stížnosti členských států. Viz také Evropská Unie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 9. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: André Marchal, Éamon de Valera, Eurafrika, Maastrichtská smlouva, Maurice Harold Macmillan, svobodný oběh zboží, svobodný pohyb osob.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: