strom životaNáboženství / Filozofie

Latinsky arbor vitae – jedna z variant tzv. stromu světa (arbor mundi), vyskytujícího se buď ve formě „kosmického stromu“ zosobňujícího univerzální koncepci světa či v různých obměnách (strom plodnosti, středu, poznání, ale i smrti a zla) v mnoha mytologických a filozofických náboženských systémech různých národů starověku a středověku. Nejznámější obrazy stromu života podávají biblické texty (strom života stojící uprostřed ráje a propůjčující nesmrtelnost, strom poznání dobra a zla v knize Genesis: Šalomounova podobenství, Zjevení Jana), sumerský Epos o Gilgamešovi, babylonské mýty i mýty indické a řecké. V četných mytologických proudech charakterizuje strom života jeho tříčlennost (kořen, kmen, koruna). Každá část přitom může souviset s tématem smrti, neboť podstata stromu života je spjata s idejí životní síly, věčného života a nesmrtelnosti. Nositelem životní substance je strom a jeho plody (jablko jako symbol věčnosti), živá voda pramenící pod stromem či antropomorfní ekvivalenty stromu (ženská postava, spojovaná ve starých mýtech s těly zvířat jako symboly oplodňující síly). Alegorie ženského božstva darujícího život, nápoj či pokrm života (mléko bohyně plodnosti zaslíbení životu, víno – dar života, jablka z rajské zahrady – příslib věčnosti) a různé formy hierogamie (hieros gamos) se staly přímými atributy stromu života, jehož zobrazování (v umění raného křesťanství například křížem Ježíše Krista) prošlo složitou genezí. Viz také stvořitelské mýty.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2021
Autor: -red-