stechiometrie[Řečtina], vztah mezi chemickým vzorcem látky a hmotnostním zastoupením složek (atomy, atomové skupiny), které ji tvoří. Při znalosti chemického vzorce lze i z relativní atomové hmotnosti vypočíst hmotnostní elementární složení látky. Naopak po provedení chemické elementární analýzy látky a po zjištění její relativní molekulární hmotnosti lze určit celkový chemický vzorec. Při znalosti stechiometrie všech látek účastnících se chemické reakce lze počítat stechiometrické poměry při této reakci (například vodík reaguje s kyslíkem za tvorby vody ve stechiometrickém poměru počtu molekul uvedených látek 2:1:2, z čehož plyne, že hmotnostní poměry reakčních složek jsou 4,03:32,00:36,03). Znalost stechiometrie je třeba též při přepočtech mezi různými způsoby vyjadřování složení směsi, při výpočtu molárních veličin z celkových, například tepelné kapacity, objemu, entropie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: berthollidy, chemická rovnice, daltonidy, hydridy, intermetalická sloučenina, kyslíkovodíkový svařovací plamen, plyn syntézní, sloučenina, titrace, vážková analýza, vodík.