pluralismusFilozofie
[Pluralizmus], filozofická koncepce, podle níž existuje několik nebo množství vzájemně nezávislých druhů jsoucna (pluralismus ontologický) nebo forem poznání (pluralismus gnozeologický). V oblasti sociologie vystupuje pluralismus hlavně jako teorie faktorů a zejména pak jako pluralismus politický, který chápe mechanismus politické moci jako střetání a rovnováhu různých společenských skupin. Termín pluralismus zavedl roku 1712 německý filozof Ch. Wolff. Protikladem pluralismus je monismus. Za zvláštní formu pluralismus je považován dualismus vycházející ze dvou zásadně odlišných principů, substancí, hmotné a duchovní. Opačnou variantu pluralismu představují ty jeho krajní formy, jež uznávají nekonečné množství prvků, principů, substancí ap. a zcela popírají reálnost jednoty světa. V dějinách filozofie se střetají nejenom monismus ve svých různých formách (materialistický a idealistický monismus), ale též pluralismus ve svých různých variantách. Nedostatek přírodovědných poznatků vedl v rané antice k projevů naivního pluralismu, kdy filozofické myšlení uznávalo větší počet vedle sebe existujících a kvalitativně niznorodých živlů (voda, vzduch, oheň). Avšak hledání jediné pralátky bylo již krokem k monistickému chápání světa. Také atomismus, pokud uznával kvalitativní různorodost atomů, spojoval materialistický pluralismus s prvky monismu. Idealistickou variantu pluralismu vytvořil G. W. Leibniz ve své monadologii. Novověká přírodní věda, studující vzájemné vztahy mezi jevy, byla zásadně monistická, neboť věřila v mechanistické a kvantitativní vysvětlení veškeré skutečnosti. V 19. a 20. století naopak zesiluje tendence k pluralismu. Krize mechanistické fyziky koncem 19. a začátkem 20. století oživila tendence vytvářet nové pojmy a systémy zdánlivě navzájem nezávislé, a tedy směřující k pluralismu. Jako teoretický pluralismus označují svou programovou metodologickou koncepci stoupenci konvencionalismu (H. Poincaré ), tzv. kritická metodologie (K. Popper) a další představitelé "filozofie vědy".

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: monáda, severoamerické výtvarné umění, základní filozofická otázka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: