PanonieMísta a oblasti
Latinsky Pannonia – území osídlené Ilyry, dobyté roku 35 př.n.l. Římany. V letech 12 až 9 př.n.l. zde byla zřízena římská provincie. Panonie zaujímala západní Maďarsko (až po Dunaj), severní Jugoslávii, východní Rakousko a předmostí Bratislavy na pravém břehu Dunaje s Gerulatou (dnešní Rusovce). V roce 9 př.n.l. vypukla a záhy byla potlačena protiřímská vzpoura a Panonie byla oddělena od Dalmácie. Za císaře Traiana byla rozdělena na Horní (Pannonia Superior, hlavní město Carnuntum) a Dolní (Pannonia Inferior, hlavní město Aquincum). Za císaře Diocletiana byla reorganizována. Horní Panonie byla rozdělena na severní Pannonia Prima a jižní Pannonia Savia a Dolní Panonie na Pannonia Valeria a Pannonia Secunda. Na přelomu 4. a 5. století se Panonie zmocnily germánské kmeny, za Attily byla centrální oblastí říše Hunů. Poté ji ovládli Langobardi (do roku 568). V 6. století začali do Panonie pronikat Slované, kteří se zde ještě setkali se zbytky provinciálního římského obyvatelstva. Roku 568 si Panonii podrobili Avaři. Od konce 8. století směřovala do Panonie expanze franské říše, roku 795 zřídil na dobytém území Karel I. Veliký panonskou marku. V závislosti na západofranské říši bylo roku 846 vytvořeno na Slovany osídleném území na jihovýchod od Balatonu blatenské knížectví (Pribina, Kocel). Koncem 9. století asi byla Panonie dočasně ovládnuta Velkomoravskou říší, počátkem 10. století byla dobyta Maďary. Stala se jádrem tvořícího se uherského státu, termín Panonie se někdy užíval i nadále pro celé Uhry (například v Kosmově kronice).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: aquilejský patriarchát, Karloman, ostrogótské království, Sirmium, Svatý Cyril, Velkomoravská říše.

Reklama: