kantovstvíFilozofie
Filozofie, idealistické filozofické směry vycházející z tzv. kritického neboli transcendentálního idealismu I.Kanta. Kantova filozofie působila především tím, že nabízela východisko (ovšem zdánlivé) ze sporů mezi racionalismem a empirismem, mezi vědou a náboženstvím, mezi materialismem a idealismem. Uznáváním existence vnějších předmětů mimo vědomí a zároveň popíráním jejich poznatelnosti soustřeďovalo kantovství pozornost na teorii poznání, zejména na meze poznání, na kritiku metafyziky a dále na etiku, praktickou filozofii. Rozlišuje se kantovství z konce 18. a 1.poloviny 19. století a novokantovství 2.poloviny 19. století a 20. století. Mezi jeho stoupenci byla řada osvícensky orientovaných myslitelů a vědců, kteří vycházeli zejména z Kantova odmítnutí metafyziky jako racionální vědy, z jeho kritiky důkazů existence boží, z jeho důrazu na empirický původ poznání. Jiní se však odvolávali na Kantův idealismus, agnostickou kritiku poznání, postuláty boha, nesmrtelnosti duše a svobody vůle. Po roce 1850 zesílil vliv novokantovství ve Francii, od roku 1860 se novokantovství rozvíjelo hlavně v Německu. V českých zemích se vlivy kantovské filozofie projevovaly nejprve v myšlení národního obrození. Na J.Dobrovského působil pravděpodobně i Kant předkritický, později jeho protispekulativní kriticismus a etika nezávislá na teologii a metafyzice Naproti tomu Bolzanova opozice proti německým klasickým filozofům včetně Kanta, jemuž vytýkal subjektivismus, zčásti bránila pronikání pokrokových idejí tohoto směru do našich zemí a náleží ke slabým stránkám Bolzanova filozofického působení. Palackého idealistická dialektika dějin tím, že se pohybuje na předhegelovské základně, má svým dualistickým polarismem blízko ke Kantovým antinomiím. Různé formy recepce jednotlivých součástí Kantovy filozofie lze nalézt dále zejména u G.A.Lindnera, J.Durdíka, V.Zahradníka, G.Záby, později též u F.Mareše a V.Hoppeho. Silně působila též Kantova idea autonomie morálky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Johannes Müller, novokantovství.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: