zatíženíStavebnictví
Stavitelství, vnější síla statická nebo dynamická (s časem proměnná), která působí na stavební konstrukci. Zatížení musí být v rovnováze s reakcemi v podporách. Dále musí být splněny podmínky rovnováhy stavby v každém bodě stavební konstrukce. Rovnováhou stavebních konstrukcí se zabývají obory statika stavebních konstrukcí a pružnost. Zatížení, se kterým se musí při navrhováni stavebních konstrukcí počítat, je dáno předpisy a normami (podle oborů), počítá se s velikostmi zatížení v mezním stavu, které jsou větší než skutečné. Zatížení se dělí na stálé (vlastní tíha konstrukce) a nahodilé (dlouhodobé, krátkodobé, mimořádné). Konstrukce se počítají na kombinaci zatížení základního (stálé, dlouhodobé a krátkodobé) a mimořádného (stálé, nahodilé, dlouhodobé, popřípadě některá krátkodobá a jedno mimořádné). Při výpočtu podle mezních stavů se vychází z výpočtových zatížení, která jsou rovna normovým zatížením násobeným součinitelem spolehlivosti zatížení. Viz také mezní stav.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: