úrodnost půdySpecifická vlastnost a charakteristický znak půd, odlišující je od ostatních přírodních útvarů. Projevuje se schopnosti zajišťovat životní podmínky pro autotrofní (fotosyntetizující) organismy. Rozeznává se úrodnost půdy přirozená (potenciální) a ekonomická (kulturní, efektivní, skutečná). Přirozená úrodnost půdy vznikla v půdotvorném procesu nezávisle na lidské činnosti jako výsledek dlouhodobého vzájemného působení matečné horniny, podnebí, porostu a půdních organismů. Ekonomická (skutečná) úrodnost půdy je výsledkem uvědomělých zásahů člověka do půdotvorného procesu v přírodě, tj. správným obděláváním, melioracemi, hnojením, volbou správné struktury plodin, zabraňováním vodní a větrné erozi ap. Úrodnost půdy není stálou veličinou, působí na ni rozvoj vědy a techniky, úroveň výrobních sil a výrobních vztahů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: mikroedafon, typická černozem, vlastnosti půd.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: