univerzita[Unyverzita, latinsky universitas, studium generale], nejstarší typ vysoké školy, slučující funkci pedagogickou s funkcí vědecko-badatelskou. Univerzita vznikla jako nový typ školy, který nahradil v evropských městech 12. století studium na převážně církevních (klášterních, katedrálních) školách. Během 13. století vytvořili učitelé (mistři, doktoři) a studenti univerzit korporaci podobnou řemeslnickým cechům (universitas magistrorum et scholarium), která zajišťovala jejím členům právní ochranu, nabytí studijní kvalifikace a obecnou platnost získaných hodností (titulů). Úplná středověká univerzita měla čtyři fakulty: artistickou (svobodných umění, dnešní filozofická ), teologickou, právnickou a lékařskou. Zakladatelem univerzity byl většinou papež nebo císař. K nejstarším evropským univerzit patří univerzita v Bologni (1119), Paříži (1150), Oxfordu (1167), Cambridgi (1233), ve střední Evropě v Praze (1348, Univerzita Karlova), Krakově (1364), Vídni (1365). Ve 14. a 15. století se po celé Evropě rozšířily dva základní typy univerzit: pařížský, s rozhodujícím vlivem profesorů teologie a svobodných umění, a boloňský, v němž měli prvořadou úlohu studenti práv. Od 15. století zesílil vliv státu a církve na organizační strukturu a působnost univerzity. Vytvořil se nový typ tzv. zemské univerzity, která byla ve všech ohledech závislá na vnějších mocenských vlivech (panovníkovi, biskupovi, městu). Toto omezení, zesílené v 16. století ještě konfesionální uzavřeností, bylo překonáno až v 18. století a zejména 19. století, kdy došlo k radikální proměně středověkých univerzit. I když si univerzity zachovaly původní strukturu, přetvořily se ve vědecké ústavy zaměřené na výchovu inteligence v humanitních oborech. V konkurenci s ostatními vysokými školami a vědeckými akademiemi rozšířily svou působnost i na přírodovědné a technické disciplíny. Byly zaváděny jednotlivé jazyky jako vyučovací (místo latiny) a nové metody didaktické práce. Univerzity byly rozděleny na více fakult a specializovány na určité skupiny vědních oborů a problémů; fakulty byly dále restrukturovány vytvořením kateder. – V čele univerzity stojí rektor, v čele fakulty děkan; pedagogická a vědecká práce je organizována na katedrách.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2022
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: