stavovstvíSouhrn sociálněpolitických vztahů uvnitř stavovské společnosti v období vrcholného a pozdního feudalismu. Do stavovské společnosti patřily vedle příslušníků privilegovaných stavů neprivilegované vrstvy, tvořila tedy souhrn všech obyvatel určitého území, kteří stavovská práva aktivně užívali nebo se stávali předmětem jejich aplikace. Stavovský stát představoval zřízení, v němž se jedna nebo několik stavovských obcí prostřednictvím svých institucí podílelo na moci zákonodárné (sněm), výkonné (úřady zodpovědné stavům, popřípadě společně stavům a panovníkovi) a soudní (stavovské tribunály). V tomto státě bylo teoreticky uznáváno dualistické zřízení, které se podle okamžitého poměru sil mohlo značně vychýlit ve prospěch panovníka, nebo stavů. Český stavovský stát od 15. do začátku 17. století byl souborem pěti zemských stavovských obcí (v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Horní a Dolní Lužici), mezi nimi bylo pouze nedostatečné organizační propojení (generální sněm s omezenou pravomocí, na počátku 17. století stavovské konfederace). Zájmy stavovské opozice poškozoval silný partikularismus (Morava, Slezsko) a neochota stavů Čech přiznat rovnoprávnost stavovským obcím ve vedlejších zemích koruny. Tyto rozpory se podařilo překonat až konfederací z 31.7.1619. Vůdčí úlohu mezi stavy v českých zemích měla šlechta, která na přelomu 16. a 17. století tvořila zhruba 1% všeho obyvatelstva. Počet zámožných a politicky aktivních šlechticů byl však ještě podstatně nižší. Stavovskou společnost fakticky ovládalo několik desítek knížat, pánů a nejbohatších rytířů, kteří měli převahu na zemských sněmech a soudech, v královské radě a dosáhli monopolu na nejvyšší zemské úřady. Kolem roku 1600 byla již tato skupina rozštěpena do dvou protichůdných konfesijně politických seskupení – katolicko-habsburského a evangelicko-opozičního. První skupina se postupně vzdala obhajoby kolektivních stavovských zájmů, druhá byla násilně potlačena po porážce českého stavovského povstání v letech 1618–1620. Viz také stavovská opozice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: korunovace, Oxford, stavy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: