soustava souřadnicMatematika

Matematika, a) jednorozměrná, soustava souřadnic na přímce p – přímka p a bod 0, který se nazývá počátek soustavy souřadnic. Souřadnicí x je poloha bodu P na přímce p jednoznačně určena. b) dvojrozměrná, soustava souřadnic v rovině – dvě různoběžky x, y (osy souřadnic) a jejich průsečík 0 (počátek soustavy souřadnic). Bod P je jednoznačně dán svými souřadnicemi x a y. c) trojrozměrná, soustava souřadnic v prostoru – tři různoběžky x, y, z a jejich průsečík 0. Bod P je jednoznačně dán svými souřadnicemi x, y, z. Jsou-li přímky x, y, resp. x, y, z navzájem kolmé, mluví se o pravoúhlé soustavě souřadnic, nesvírají-li pravý úhel, soustava souřadnic se nazývá kosoúhlá. Soustavy souřadnic mají zásadní význam při mapování Země. Na jejím fyzickém povrchu se poloha určuje astronomickými souřadnicemi, tj. astronomickou zeměpisnou šířkou a délkou, které jsou vztaženy k místní tížnici. Na referenčním elipsoidu, popřípadě kouli se používá geodetické, popřípadě sférické šířky a délky. Ke kouli se dále vztahuje soustava polárních sférických souřadnic, definovaných délkou oblouku hlavní kružnice a sférickým azimutem, a soustava pravoúhlých sférických souřadnic, určených zvolenou hlavní kružnicí a soustavou hlavních kružnic k ní kolmých. Prostorová poloha je zpravidla určena pomocí pravoúhlých prostorových souřadnic. Zeměpisná délka a izometrická šířka tvoří soustavu symetrických souřadnic. Souřadnice kartografické (kartografická šířka a délka) jsou vztaženy ke kartografickému pólu a základnímu kartografickému poledníku. Používají se v kartografických zobrazeních. Viz také cylindrické souřadnice, kartézská soustava souřadnic, kosoúhlé souřadnice, polární souřadnice v rovině, pořadnice, sférické souřadnice.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 10. 2021
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: