rozpouštědlaAnorganické nebo organické kapaliny, které rozpouštějí plyny, kapaliny nebo pevné látky, aniž s nimi chemicky reagují. Rozpouštědlo je ve směsi (roztoku) zpravidla v nadbytku. Rozpouštědla se dělí podle dielektrické konstanty na polární (voda, nitrobenzen) a nepolární (benzen, petrolether). Podle schopnosti účastnit se protolytických reakcí jsou rozpouštědla protická (odštěpují proton) a aprotická (neodštěpují proton). Protická jsou buď protogenní čili kyselá (kyselina sírová), nebo amfiprotní, tj. schopná též vázat proton (voda); těchto rozpouštědel je většina. Aprotická jsou buď protofilní čili bazická, tj. schopná vázat proton (kapalný amoniak), nebo inertní, tj. neschopná proton ani odštěpovat, ani vázat (hexan, benzen). Nejdůležitějším rozpouštědlem je voda; většina rozpouštědel jsou organické látky, například alifatické i aromatické uhlovodíky, alkoholy, estery, ketony.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: aceton, alkoholy, alkylhalogenidy, ebulioskopická konstanta, iontový součin, jodid rtuťnatý, nitrolak, octany, organosol, solvatace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: