průmyslová revolucePřevratná historická etapa rozvoje výrobních sil, soustava ekonomických, sociálních a politických přeměn, jejichž výrazem byl přechod od manufaktury, založené v podstatě na ruční práci, ke strojové průmyslové velkovýrobě. Termín průmyslová revoluce první použil B. Engels. Proces průmyslové revoluce začíná řadou vynálezů a jejich využitím jako pracovních strojů, dovršuje se strojovou výrobou strojů, tj. rozvinutím strojové velkovýroby. Průmyslová revoluce proběhla nejprve v textilním průmyslu a postupně se rozšiřovala na ostatní odvětví lehkého průmyslu, což umožňovalo rychlou akumulaci kapitálu a vedlo k rozvoji strojírenství a těžkého průmyslu. Proces průmyslové revoluce je obecně historickým jevem. Proběhl nejdříve ve Velké Británii, v 2. polovině 18. století, až 1. třetině 19. století v Německu a v rakouských zemích v podstatě od počátku 19. století do konce 2. třetiny 19. století, jinde, například v Rusku, ještě později. V českých zemích se od 20. a 30. let 19. století rozvíjí strojová výroba v textilním a později v potravinářském průmyslu (cukrovarnictví) a těžba uhlí. Dochází k rozvoji železnic, urychluje se proces likvidace feudálních vztahů a upevňují se pozice buržoazie. Politickým vyvrcholením byla revoluce v letech 1848-1949. Rozmach průmyslové revoluce probíhal zvláště od roku 1849 do přelomu 60. a 70. let 19. století. Rychle se rozvíjel průmysl, v jehož hlavních odvětvích (textilní, potravinářské a posléze strojírenské) převládla za konjunktury v 60. a 70. letech tovární výroba. V dalším vývoji se tovární výroba rozšířila do ostatních výrobních odvětví. Proces průmyslové revoluce v českých zemích byl v podstatě dokončen koncem 70. let 19. století. Na Slovensku spadá počátek průmyslové revoluce do 30. let 19. století, hlavním průmyslovým odvětvím se stalo potravinářství (cukrovary, mlýny), dále průmysl báňský a dřevozpracující (zvláště papírenský). K výraznému rozmachu průmyslové revoluce došlo po roce 1867, vrcholem byla 70. a 80. léta 19. století.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: David Ricardo, revoluce 1848-1849, věda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: