prezident ČRPravomoci prezidenta České republiky určuje Ústava České republiky. Hlava státu, volí její Parlament na společné schůzi obou komor, není z výkonu své funkce odpovědný. Ujímá se úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu. Prezidentem České republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. Nikdy nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou. Prezidentem České republiky je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Odmítne-li prezident České republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen. Prezident České republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prezident České republiky: jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi; svolává zasedání Poslanecké sněmovny; rozpouští Poslaneckou sněmovnu; pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády; jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy; jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu; odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení; má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního; podepisuje zákony; jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu; jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Prezident České republiky dále: zastupuje stát navenek; sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy; je vrchním velitelem ozbrojených sil; přijímá vedoucí zastupitelských misí, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí; vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu; jmenuje a povyšuje generály; propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán; jmenuje soudce; má právo udělovat amnestii. Prezident České republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.Má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Prezidenta České republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt. Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno. Prezidenti Československé a následně České republiky: T. G. Masaryk E. Beneš E. Hácha K. Gottwald A. Zápotocký A. Novotný L. Svoboda G. Husák V. Havel V. Klaus M. Zeman

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Kancelář prezidenta ČR, Ústava České republiky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: